Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 290/2019Usnesení NS ze dne 25.07.2019

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.ND.290.2019.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 2 o. s. ř.

§ 14 odst. 4 o. s. ř.

§ 16 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 290/2019-1526

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka ve věci zletilé: K. V., narozená XY, bytem XY, o schválení právního jednání, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 P 61/2008, o návrhu na vyloučení soudců senátu 24 Nejvyššího soudu, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Pavel Vrcha a JUDr. Roman Fiala nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 24 Cdo 1532/2019.

Odůvodnění:

K. V. a její otec M. V. podali dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2019, č. j. 100 Co 342/2018-1461, jímž bylo odmítnuto odvolání M. V., zrušen rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 14. 11. 2016, č. j. 23 P 61/2008-1185, o neodmítnutí dědictví nezletilé, a řízení bylo zastaveno, neboť v mezidobí nezletilá K. V. dosáhla zletilosti.

Podáním ze dne 17. 5. 2019 doručeným Nejvyššímu soudu dne 21. 5. 2019 navrhli zletilá i její otec vyloučení soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy. Oba navrhovatelé považují řízení vedené u Okresního soudu v Berouně a odvolacího soudu za pokračování v rozporu se zákonem a poškozování jejich práv dle trestního zákoníku. Uvedení soudci se podíleli na trestných činech soudců Okresního soudu v Berouně a páchají milionové škody nezákonným jednáním. Dovolatelé nepovažují soudce Nejvyššího soudu za objektivně nepodjaté z důvodu „napomáhání a zatajování či odmítání vyřešení trestných činů“ soudců Okresního soudu v Berouně.

Soudci JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Pavel Vrcha a JUDr. Roman Fiala se shodně k námitce podjatosti vyjádřili tak, že nemají žádný vztah k předmětné věci ani k účastníkům řízení a že jim nejsou známy žádné skutečnosti odůvodňující pochybnosti o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 2 o. s. ř. u soudu vyššího stupně jsou vyloučeni i soudci, kteří projednávali nebo rozhodovali věc u soudu nižšího stupně, a naopak. Totéž platí, jde-li o rozhodování o dovolání.

Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 15a odst. 1 o. s. ř. mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Jelikož otec zletilé není účastníkem řízení vedeného pod sp. zn. 23 P 61/2008 a pod sp. zn. 24 Cdo 1532/2019, není oprávněn podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), tím spíše ani vznést návrh na vyloučení soudců v této věci.

Návrh na vyloučení soudců vznesený zletilou je zjevně nedůvodný, neboť jak výslovně plyne z citovaného ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v jeho rozhodování v jiných věcech. Uvedené platí bez ohledu na tvrzení, jimiž je návrh na vyloučení soudců Nejvyššího soudu odůvodněn, v nichž zjevně (i kdyby byla prokázána jejich pravdivost) podjatost těchto soudců spatřovat nelze. Okolnost, že zletilá nesouhlasí s postupem Okresního soudu v Berouně v jiné věci (řízení o vypořádání společného jmění manželů – rodičů zletilé), na jejímž řešení se citovaní soudci ani nepodíleli, nemůže založit důvod k pochybnostem o jejich nepodjatosti, když zletilá netvrdí žádné konkrétní skutečnosti, které by vedly k závěru, že je dán poměr těchto soudců k nyní projednávané věci, k účastníkům řízení nebo jiné okolnosti odůvodňující pochybnost o jejich nepodjatosti.

Podle obsahu spisu žádný ze jmenovaných soudců Nejvyššího soudu neprojednával ani nerozhodoval tuto věc u soudu nižšího stupně, proto není dán důvod k jejich vyloučení ani podle § 14 odst. 2 o. s. ř.

Na základě uvedeného byl návrh na vyloučení soudců vznesený zletilou shledán nedůvodným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 7. 2019

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru