Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 277/2020Usnesení NS ze dne 15.07.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.277.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 277/2020-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobkyně: InvestCapital LTD, reg. č. 62911, se sídlem The Hub, Triq Sant´Andrija, E 101, SNG 1612 San Gwann, Maltská republika, zastoupená JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, proti povinné: K. A., narozená XY, naposledy bytem XY, o vymožení pohledávky oprávněné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1061/2020, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1061/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 14 EXE 1061/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6. 2. 2019, č. j. 18 C 21/2018-37, a smlouvy o postoupení pohledávek č. 20180808/00137. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná je občankou Slovenské republiky, neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona. Její pobyt za účelem zaměstnání byl ukončen dne 11. 5. 2009 a její poslední nahlášené ubytování do 31. 12. 2019 bylo na adrese XY. Případný majetek povinné na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 25. 5. 2020, č. j. 14 EXE 1061/2020-43, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobyt cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 7. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru