Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 256/2019Usnesení NS ze dne 25.06.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.ND.256.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 256/2019-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněných: a) V. M., narozený XY, bytem XY, b) M. M., narozená XY, bytem XY, oba zastoupeni Mgr. Matějem Harantou, advokátem se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, proti povinné: L. T., narozená XY, naposledy bytem XY, o pověření provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1344/2019, o určení místní příslušnosti,

takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 1344/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Rakovníku je pod sp. zn. 24 EXE 1344/2019 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Daniel Vlček, se sídlem exekutorského úřadu Praha 7, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněných na základě exekučního titulu – platebního rozkazu Okresního soudu v Rakovníku ze dne 4. 2. 2019, č. j. 7 C 13/2019-18. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná nemá v současné době na území České republiky podle evidencí cizineckého informačního systému základních registrů ani Centrální evidence obyvatel evidován trvalý ani jiný pobyt. Případný majetek povinné na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován, aby nedošlo ke zmaření účelu exekučního řízení.

Okresní soud v Rakovníku proto usnesením ze dne 23. 4. 2019, č. j. 24 EXE 1344/2019-16, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena (dle § 11 odst. 3 o. s. ř.) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Nejvyšší soud proto s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud v Rakovníku, u něhož byl podán návrh na pověření provedením exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru