Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 24/2018Usnesení NS ze dne 26.02.2018

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:25.ND.24.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 6 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 24/2018-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v exekuční věci oprávněné: TARATRANS spol. s r. o., IČO: 25466577, se sídlem Dubí, nám. Svobody 16, zastoupená JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Teplice, Dubská 390/4 proti povinnému: R. V., pro 3.960 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 2247/2017, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 2247/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Uherském Hradišti je pod sp. zn. 25 EXE 2247/2017 vedeno řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Plzeň, Dominikánská 8, požádal o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 12. 12. 2017, č. j. 25 EXE 2247/2017-24, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Okresní soud v Uherském Hradišti uvedl, že podle lustrace provedené v informačním systému základních registrů má povinný od 13. 1. 2017 v České republice ukončen trvalý pobyt, oprávněný soudu sdělil, že jediným majetkem, který je mu znám, je možný příjem povinného jako jednatele společnosti Belenita, s. r. o., se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4/98, IČO: 24293440. Okresní soud v Uherském Hradišti dospěl k závěru, že v posuzované věci chybí podmínky místní příslušnosti, a rozhodl, že jsou v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. dány předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, který byl požádán o pověření a nařízení exekuce a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). S ohledem na uvedené tedy Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud v Uherském Hradišti.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2018

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru