Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 23/2002Usnesení NS ze dne 06.06.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:25.ND.23.2002.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 23/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně K. L., nar. 13. 6. 1977, proti žalovanému T. L., nar. 18. 8. 1970, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 12 C 128/2001, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 12 C 128/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kutné Hoře.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Novém Jičíně bylo pod sp. zn. 6 C 221/99 zahájeno řízení o návrhu žalobkyně K. L. proti žalovanému T. L., na rozvod manželství. Poté, co žalovaný namítl místní nepříslušnost Okresního soudu v Novém Jičíně, doložil svůj trvalý pobyt v P. a uvedl, že v okrese N. J. už žádný z manželů nebydlí, Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 14. 8. 2000, č. j. 6 C 221/99-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Přerově jako soudu místně příslušnému. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 1. 2001, č. j. 11 Co 1153/2000-25, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Okresní soud v Přerově předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s ř., který učinila podáním ze dne 12. 9. 2000.

Žalobkyně odůvodnila návrh tím, že má trvalé bydliště v K. H., u své babičky, která trpí onemocněním srdce (angina pectoris). Pečuje o dvě malé děti, nezl. L., nar. 24. 3. 1998, a nezl. M., nar. 28. 1. 1996, které jí nemůže pohlídat ani její matka, neboť je po operaci, a rovněž vzhledem k nedostatku finančních prostředků si žalobkyně nemůže dovolit cestovat k Okresnímu soudu v Přerově.

Žalovaný vyjádřil ve svém podání nesouhlas s návrhem žalobkyně s odůvodněním, že řízení by se mělo konat u místně příslušného soudu, kterým je v daném případě obecný soud odpůrce.

Vzhledem k ustanovení bodu 4. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), posoudil návrh žalobkyně podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř.), a shledal, že v posuzovaném případě jsou dány zákonné podmínky pro přikázání věci.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Úvaha o vhodnosti delegace zahrnuje i posouzení poměrů účastníků, jimi uváděné důvody a závěr, že delegací nebude navozen stav, který v poměrech některého z účastníků bude zásadně nepříznivý.

V posuzovaném případě návrh na delegaci podala žalobkyně, pečující o dvě malé děti, které se prozatím neobejdou bez její stálé péče a které navíc podle sdělení MUDr. L. M., praktické lékařky pro děti a dorost, ze dne 14. 9. 2000, bývají opakovaně nemocné a potřebují trvalý dohled. Příjem žalobkyně tvořený především dávkami sociálního zabezpečení rovněž komplikuje její možnosti zúčastnit se jednání u Okresního soudu v Přerově. Zájem nezletilých dětí přitom vyžaduje, aby řízení nebylo protahováno a aby věc byla projednána v co nejkratší době. Vedení řízení u Okresního soudu v Přerově takovou záruku vzhledem k poměrům na straně žalobkyně objektivně nedává. Oproti tomu přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře, který již rozhodoval i ve věci úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (rozsudek ze dne 12. 1. 2000, č. j. Nc 353/99-18), skýtá předpoklad, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivě zjištěny v přiměřené době, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalovaného, pro kterého případná účast u Okresního soudu v Kutné Hoře nepředstavuje výraznější obtíž.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o.s.ř.) jsou splněny a návrhu žalobkyně vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. června 2002

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru