Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 208/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.208.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 208/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Hany Tiché v právní věci oprávněného: V. Š., narozený XY, bytem XY, proti povinné: J. W., narozená XY, bytem XY, Švédsko, o 15.556 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 334/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 334/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 65 EXE 334/2020 vedeno řízení, v němž soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 se sídlem Vinohradská 174, Praha 3, požádala o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněného. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná nemá na území České republiky trvalý pobyt, zdržuje se ve Švédsku a majetek umístěný v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 není prozatím znám.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 21. 1. 2020, č. j. 65 EXE 334/2020-10, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2020, č. j. 17 Co 65/2020-17, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud, je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, publikované pod č. 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále jen „Sbírka“).

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před pověřením exekutora provedením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, č. 4/2013 Sbírky).

Po přihlédnutí k zásadě rychlosti a ekonomie řízení určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jako místně příslušný exekuční soud, u něhož soudní exekutorka podala žádost o pověření provedením exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru