Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 20/2019Usnesení NS ze dne 23.01.2019

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.ND.20.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 20/2019-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné: T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČO 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, proti povinnému: E. W., narozený XY, trvalým pobytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 34 EXE 2989/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.,

takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 34 EXE 2989/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Opavě je pod sp. zn. 34 EXE 2989/2018 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem exekutorského úřadu v Přerově, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Slovenské republiky, kde je hlášen k trvalému pobytu, v České republice není evidován ve veřejných rejstřících, neprochází ani katastrem nemovitostí a není zde známo jeho bydliště. Posledním známým pobytem na území České republiky byl na základě vízového pobytu od 17. 6. 2003 do 30. 4. 2004 na adrese XY, nicméně ještě v roce 2007 využíval služby oprávněné, přičemž jejich vyúčtování si nechal zasílat na adresu XY (správně zjevně XY v okrese XY).

Okresní soud v Opavě proto usnesením ze dne 11. 12. 2018, č. j. 34 EXE 2989/2018-28, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, bez ohledu na bydliště stran mají výlučnou příslušnost pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, soudy členského státu, v němž byl nebo má být výkon rozhodnutí proveden.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a na základě dosud zjištěných skutečností určil jako místně příslušný exekuční soud, v jehož obvodu se povinný podle dostupných údajů zdržoval naposledy a kde je tedy možno spíše předpokládat existenci exekučně postižitelného majetku; navrhovaný soudní exekutor k tomuto soudu podal žádost o pověření provedením exekuce a ten již provedl prvotní úkony ve věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru