Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 148/2005Usnesení NS ze dne 13.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:25.ND.148.2005.1
Dotčené předpisy

§ 14 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 148/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně L. P., proti žalovanému A. A., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 64/2004, o námitce podjatosti, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 152/2005.

Odůvodnění:

V řízení o žalobě na ochranu osobnosti vznesla žalobkyně v odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2005, č. j. 34 C 64/2004-48, námitku podjatosti vůči soudci tohoto soudu JUDr. M. V. a dále vůči soudkyním Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř., a to pro předpojatost a přátelství k žalovanému JUDr. A. A., pro úmyslné porušení povinností plynoucích z ust. § 18 a § 118b o. s. ř. a maření nařízení jednání.

Soudkyně JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a JUDr. L. Ř. ve vyjádření k námitce podjatosti uvedly, že účastníky řízení neznají, nemají k nim ani k věci žádný vztah a nejsou jim známy žádné okolnosti, které by mohly být důvodem pro jejich vyloučení.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Podle odst. 3 tohoto ustanovení v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Z vyjádření soudkyň a ani z obsahu spisu se nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, a ani žalobkyně kromě zmínky o „přílišném kamarádství k žalovanému“ neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na přátelský vztah soudkyň Vrchního soudu v Praze k žalovanému. Žalobkyně navrhuje vyloučení uvedených soudkyň z projednávání a rozhodnutí věci i z důvodu pochybností o správnosti procesního postupu soudu. Nesouhlas účastníka řízení s postupem soudce v řízení o projednávané věci není okolností, která by zakládala důvod k jeho vyloučení, jak ostatně zákon výslovně stanoví (§ 14 odst. 4 o. s. ř.).

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudkyň z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2005

JUDr. Marta Škárová, v. r .

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru