Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 142/2019Usnesení NS ze dne 09.04.2019

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.ND.142.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 142/2019-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné: HELP FINANCIAL s. r. o., se sídlem Ve Skalici 1393, Mladá Boleslav, IČO 26440334, zastoupené Mgr. Zdeňkem Kučerou, advokátem se sídlem Bělohorská 238/85, Praha 6, proti povinné: P. G., narozená XY, bytem XY, o nařízení a provedení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 357/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 357/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 14 EXE 357/2019 vedeno řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem exekutorského úřadu v Přerově, požádal o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinná je občankou Slovenské republiky a v České republice neprochází evidencí cizinců. Případný majetek povinné na území České republiky nebyl před pověřením soudního exekutora zjišťován.

Obvodní soudu pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 20. 2. 2019, č. j. 14 EXE 357/2019-15, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již provedl prvotní úkony, a v jehož obvodu se v neposlední řadě nachází adresa bydliště, jak ji v exekučním návrhu uvedla oprávněná.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 4. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru