Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 141/2020Usnesení NS ze dne 29.04.2020

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.ND.141.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 141/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka v exekuční věci oprávněné: Wara Consulting, a. s., se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, IČO 06254560, proti povinnému: M. A., narozený XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1109/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1109/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Oprávněná se návrhem ze dne 17. 1. 2020 podaným k soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38, Přerov, domáhá provedení exekuce na majetek povinného k vymožení své peněžité pohledávky s příslušenstvím podložené exekučním titulem – rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 31. 7. 2019, č. j. 7 C 65/2019-70. Lustrací v informačním systému základních registrů a centrální evidence obyvatel bylo zjištěno, že povinný, který je fyzickou osobou, nemá na území České republiky trvalý pobyt. Osoba povinného nebyla v předmětných registrech nalezena. Povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a v období od 16. 11. 2019 do 17. 11. 2019 měl registrován pobyt na adrese XY. V současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu. Lustrací v centrální evidenci vězňů bylo zjištěno, že osoba povinného není ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyla dosud vězněna. Skutečnost, zda má na území České republiky postižitelný majetek, nebyla doposud zjišťována. Usnesením ze dne 24. 2. 2020, č. j. 28 EXE 1109/2020-20, okresní soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že žádné skutečnosti, jež by svědčily pro přikázání věci jinému soudu, nebyly doposud zjištěny, Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný soud, u něhož bylo řízení zahájeno, provedl v řízení prvotní úkony a v jehož obvodu je i místo, které jako bydliště povinného uvedla oprávněná. Určení příslušnosti Okresního soudu

Plzeň-město z důvodu, že měl povinný v období od 16. 11. 2019 do 17. 11. 2019 registrován pobyt na adrese XY, by v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení nebylo.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 4. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru