Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 116/2013Usnesení NS ze dne 16.05.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.ND.116.2013.1
Dotčené předpisy

§ 59 odst. 3 obch. zák.

§ 9 odst. 3 písm. c) o. s. ř.

§ 85a o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 116/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci navrhovatelky obchodní společnosti Meninx AG, se sídlem Švýcarsko, CH-8956 Killwangen, Poststrasse 1, zastoupené L. V., o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, o návrhu na určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

Navrhovatelka, obchodní společnost se sídlem ve Švýcarsku, podala k Nejvyššímu soudu návrh na určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. s odůvodněním, že zamýšlí založit v České republice společnost s ručením omezeným, a to společně s L. V. a L. K., jejichž podíl na základním jmění nové společnosti bude u každého 15 % a podíl navrhovatelky bude 70 %. Navrhovatelka hodlá do nové společnosti vložit nepeněžitý vklad (v podobě v návrhu uvedených movitých věcí), jehož hodnota musí být podle § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena znalcem určeným soudem.

Podle § 59 odst. 3 obch. zák. se hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové společnosti stanoví podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Návrh na jmenování znalce nebo znalců podává zakladatel, budoucí zakladatel nebo společnost (dále jen „navrhovatel“). Účastníky řízení jsou navrhovatel a znalec a místně příslušným soudem je obecný soud navrhovatele.

Podle § 9 odst. 3 písm. c) o. s. ř. rozhodují krajské soudy v obchodních věcech jako soudy prvního stupně ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním obchodních společností, družstev, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů.

Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je podle § 85a o. s. ř. místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Návrh na určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. sice lze podat, aniž by před tím byla podána žaloba (návrh na zahájení řízení ve věci samé) věcně příslušnému soudu, avšak předpokladem takového návrhu na určení příslušnosti je, aby k němu žaloba (návrh na zahájení řízení), které se návrh týká, byla připojena, aby tak byla s jistotou identifikována věc, která – jak § 11 odst. 3 o. s. ř. požaduje – patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky příslušnosti nelze zjistit (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 69, bod 5). Nejvyšší soud považuje uvedený předpoklad za splněný, neboť z obsahového hlediska lze podaný návrh na určení místní příslušnosti považovat současně za návrh na jmenování znalce ve smyslu § 59 odst. 3 obch. zák.

Jelikož v dané věci chybějí podmínky místní příslušnosti, neboť navrhovatelka nemá v České republice sídlo, a tudíž ani obecný soud, určil Nejvyšší soud, že o návrhu na jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obch. zák. rozhodne Krajský soud v Brně. Vycházel přitom z toho, že v obvodu Krajského soudu v Brně bude mít sídlo nová společnost s ručením omezeným, do níž má být předmětný nepeněžitý vklad vložen, a rovněž bydliště L. V., který je jedním ze zakladatelů a byl dle plné moci přiložené k návrhu navrhovatelkou zmocněn ke všem úkonům souvisejícím se založením nové obchodní společnosti, se nachází v obvodu tohoto soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru