Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 1/2005Usnesení NS ze dne 20.01.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:25.ND.1.2005.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 1/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce B. V., proti žalovaným 1) K. H. a 2) P. Z., o ochranu osobnosti, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 295/2004, o námitce podjatosti, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 295/2004.

Odůvodnění:

Žalobce v odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 8. 2004, č. j. 32 C 80/2004-16, jímž mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, vznesl námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž., které mají projednat jeho odvolání. Uvedl, že tyto soudkyně začaly svoji kariéru v době nejhlubší totality a podílely se na praktikách tohoto režimu, své postoje nezměnily ani po 17. 11. 1989 a k žalovaným měly vřelé sympatie za jejich jednání k osobě žalobce. Žalobce dále uvedl, že senát složený ze jmenovaných soudkyň „má za to, že státní moc má oprávnění pro krytí svých protiústavních praktik beztrestně pomlouvat, znevažovat a urážet žalobce, který si je vědom svých ústavních a občanských práv“ a že se „bez zábran podílí na tendenčním jednání vůči žalobci“.

JUDr. Z. F. se k žalobcem vznesené námitce podjatosti vyjádřila tak, že k věci ani k účastníkům řízení nemá žádný osobní vztah a nejsou jí známy žádné okolnosti, které by ji vylučovaly z projednávání a rozhodnutí této věci.

JUDr. L. Ř. ve vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že jí nejsou známy okolnosti, které by ji vylučovaly z projednávání a rozhodnutí této věci. K věci ani k účastníkům nemá žádný vztah.

JUDr. N. Ž. podle svého vyjádření účastníky nezná, nemá k nim ani k projednávané věci žádný vztah. Není jí znám žádný důvod, který by ji vylučoval z projednávání a rozhodování v dané věci.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o.s.ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

Podle ustanovení § 15a odst. 1 věty první o.s.ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Podle odst. 3 tohoto ustanovení v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Nejvyšší soud po přezkoumání obsahu spisu a důvodů namítané podjatosti dospěl k závěru, že podmínky ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny nejsou. Z obsahu spisu nevyplývá žádná skutečnost, která by dokládala, že u soudkyň Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. je dán takový poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, se zřetelem k němuž by tu byl založen důvod pochybností o jejich nepodjatosti, jak má na zřeteli citované ustanovení. Námitky žalobce jsou obecné, odbývají se v rovině blíže nedoložených politických souvislostí, neuvádějí však žádnou konkrétní skutečnost, v čem žalobce spatřuje důvod pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudkyň a o jejich nezpůsobilosti rozhodnout objektivně o jeho odvolání.

Protože tedy nebyly shledány zákonné předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení žalobcem označených soudkyň Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci, nebylo námitce podjatosti, kterou vznesl žalobce, vyhověno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2005

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru