Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 939/2020Usnesení NS ze dne 30.07.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.939.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 939/2020-136

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: P. B., narozený dne XY, bytem XY, proti žalovanému: Z. P., se sídlem XY, o náhradu škody a zadostiučinění za psychickou a zdravotní újmu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 236/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského sodu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2019, č. j. 19 Co 414/2019-125, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 26. 11. 2019, č. j. 19 Co 414/2019-125, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 9. 2019,

č. j. 13 C 236/2016-119, jímž bylo pro nedostatek povinného zastoupení zastaveno řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 2. 2019,

č. j. 19 Co 54/2019-106, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem. Na výzvu soudu podle § 241b odst. 2 ve spojení s § 241 o. s. ř. reagoval žalobce další žádostí o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání nevyplývá, že by byl dovolatel zastoupen, a nebyly předloženy ani jiné listiny, které by prokazovaly zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích poučen ve výzvě Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 10. 4. 2019, č. j. 13 C 236/2016-112. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta, přičemž Nejvyšší soud již dříve neshledal důvody pro ustanovení zástupce žalobci (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4997/2017).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat – s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje – rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatel nezaplatil soudní poplatek z dovolání. Ačkoli podle ustálené judikatury má před zastavením dovolacího řízení pro nesplnění podmínky právního zastoupení zásadně přednost zastavení pro nezaplacení soudního poplatku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sen. zn. 29 ICdo 6/2012, uveřejněný pod číslem 65/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), dovolací soud k zaplacení soudního poplatku dovolatele již nevyzýval, neboť z jeho postoje v tomto i v dalších řízeních je zřejmé, že si je povinnosti zaplatit soudní poplatek vědom, platit jej však nehodlá a pouze opakovaně podává neúspěšné žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Dovolatel tak dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval a respektoval procesní povinnosti podmiňující jejich věcné projednání. Opakovaně i v jím dalších zahajovaných řízeních v žalobě ani v řádných či mimořádných opravných prostředcích neuvádí ani takové základní skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čeho a z jakých důvodů se domáhá. Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08). K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší soud i v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1417/2016, nebo (ve věci téhož dovolatele) v usnesení ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 25 Cdo 6075/2017, proti němu podané ústavní stížnosti Ústavní soud odmítl usneseními ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. III. ÚS 850/18, a ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 1887/18.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru