Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 909/2010Usnesení NS ze dne 28.04.2010

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:25.CDO.909.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 909/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. M., proti žalovanému HORNA-DOPRAVA A MECHANIZACE, s.r.o., se sídlem Sokolov, Chebská 53, IČ: 64832180, zastoupenému JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem v Plzni, Zbrojnická 4, o 526.872,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 9 C 27/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2009, č. j. 13 Co 407/2009-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Sokolově rozsudkem ze dne 30. 4. 2009, č. j. 9 C 27/2009-73, zamítl žalobu na zaplacení 526.872,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 1. 10. 2009, č. j. 13 Co 407/2009-101, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítá, že k rozsudku odvolacího soudu měl možnost se vyjádřit pouze krátce, přičemž měl pocit, že věc již byla předem rozhodnuta. Dovolatel odmítá argumentaci o neodůvodněném obohacení jeho osoby a namítá, že mu nebyl předložen žádný doklad o nabytí sporného materiálu. Navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodl tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci 526.872,- Kč s příslušenstvím do tří dnů od nabytí právní moci rozsudku.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 18. 1. 2010, č. j. 9 C 27/2009-113, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 21. 1. 2010, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 25 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání, a by poučen, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2010

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru