Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 770/2013Usnesení NS ze dne 29.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.770.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 770/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. M., proti žalovaným 1) Z. V., zastoupené JUDr. Vladislavem Bujokem, advokátem, se sídlem Karviná – Fryštát, Karola Sliwky 12/12, a 2) Mgr. R. G., zastoupenému JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Poštovní 2, o 574.404,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 19 C 250/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2011, č.j. 11 Co 168/2010-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 3. 2011, č.j. 11 Co 168/2010-88, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 11. 2009, č.j. 19 C 250/2008-32, pokud jím byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal náhrady škody, jež mu měla být způsobena žalovanými pří výkonu advokacie; změnil rozsudek soudu prvního stupně co do náhrady nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce – nezastoupen advokátem – napadl rozsudek odvolacího soudu dovoláním. Současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) posoudil dovolání – v souladu s čl. II. bodem 7 zákona č. 404/2012 Sb. – podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále opět jen „o. s. ř.“) a shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 3. 2012, č.j. 19 C 250/2008-110. Usnesením ze dne 17. 4. 2012, č.j. 19 C 250/2008-111, pak soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a poučil jej, že jinak soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel poté podal novou žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů s odůvodněním, že došlo ke změně jeho osobních poměrů. Žádost byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 11. 2012, č.j. 19 C 250/2008-126, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 10. 1. 2013, č.j. 11 Co 869/2012-131. Usnesením ze dne 11. 2. 2013, č.j. 19 C 250/2008-133, soud prvního stupně dovolatele opětovně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení udělil plnou moc zvolenému zástupci z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a poučil jej, že jinak v řízení nebude moci být pro nedostatek jeho podmínky pokračováno.

Jelikož dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě ani později nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru