Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 768/2006Usnesení NS ze dne 27.04.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:25.CDO.768.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 768/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jaroslava Bureše v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na poříčním právu 1, o 999.000.000.000,- Kč, o přiznání renty a o „prohlášení o porušení zákona“, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 127/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. května 2005, č. j. 35 Co 214, 215/2005-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. 5. 2005, č. j. 35 Co 214, 215/2005-25, k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 5. 5. 2005, č. j. 22 C 127/2005-14, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení, a to s odkazem na ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., kdy žalobcem označený žalovaný „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ není právnickou osobou, ale organizační složkou státu, která nemá způsobilost být účastníkem řízení; jde tedy o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně psané dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 239 odst. 2 písm. a) o.s.ř., a to z důvodů uvedených v § 241a odst. 2 písm. a), b) o.s.ř. s tím, že od počátku řízení byla porušována jeho práva vyplývající z čl. 36 odst. 1, 2, 3 a 4, čl 38 odst. 2, čl. 31, čl. 30, čl. 6 odst. 1, čl. 1 a čl. 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Součástí dovolání učinil žádost, aby mu právním zástupcem pro dovolací řízení byla ustanovena advokátka.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o ustanovení právního zástupce k ochraně jeho zájmů pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 8. 2005, č. j. 22 C 127/2005-36, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2005, č. j. 35 Co 455/2005-46). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 2. 2006, č. j. 22 C 127/2005-52, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 22. 2. 2006, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, dovolací soud dovolání odmítne.

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích, spočívajících ve věcné neprojednatelnosti dovolání při nesplnění této podmínky. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustností.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru