Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 514/2002Usnesení NS ze dne 24.04.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:25.CDO.514.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 514/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně B. D., proti žalované R. B., o 200.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 49/97, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. října 1999, č. j. 42 Co 647/99-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 4. 1999, č. j. 29 C 49/97-31, nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 10. 1999, č. j. 42 Co 647/99-40 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, v němž odvolacímu soudu vytýká, že nebyly řádně prošetřeny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a její žádost na ustanovení advokáta byla neoprávněně zamítnuta. Navrhla zrušení usnesení odvolacího soudu.

Usnesením ze dne 13. 3. 2000, č. j. 29 C 49/97-56, doručeným žalobkyni dne 28. 4. 2000, Okresní soud v Ostravě dovolatelku vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila vady svého podání mimo jiné tím, že pokud nemá sama právnické vzdělání, zašle soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastoupení v dovolacím řízení a dovolání jím sepsané, a zároveň ji poučil, že nebude-li tímto způsobem postupovat, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesením ze dne 2. 10. 2000, č. j. 29 C 49/97-66 bylo pak pravomocně zastaveno řízení o další žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, podané současně s dovoláním.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Žalobkyně podala dne 12. 1. 2000 dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a přestože byla o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučena a byla soudem vyzvána k odstranění nedostatku povinného zastoupení, právního zástupce si ani dodatečně nezvolila.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. dubna 2002

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru