Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 4628/2010Usnesení NS ze dne 20.01.2011

HeslaDovolání
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:25.CDO.4628.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 4628/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P. , proti žalovaným: 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) Z. M., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 19, 3) M. H., soudkyni Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 4) J. C., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, a 5) A. S., soudkyni Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 C 272/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2010, č. j. 70 Co 183/2010-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 14. 4. 2010,

č. j. 70 Co 183/2010-49, jímž Městský soud v Praze k jeho odvolání potvrdil usnesení

ze dne 12. 2. 2010, č. j. 12 C 272/2009-37, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl jeho podání (žalobu) ze dne 6. 8. 2009 postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad podání; žalobce současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo

proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání

musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání,

nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek

lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 9. 2010, č. j. 12 C 272/2009-77 (stejnopis mu byl doručen dne 30. 10. 2010), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu žalobce nereagoval a dosud si zástupce nezvolil, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby přes řádné poučení neodstranil; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2011

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru