Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 4230/2009Usnesení NS ze dne 16.12.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.4230.2009.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 4230/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. H., proti žalovanému Krajskému úřadu Ú. k. – odboru dopravy a silničního hospodářství, o úhradu právního zastoupení, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 22 C 675/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 4. 2009, č.j. 11 Co 224/2009-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 27. 4. 2009, č.j. 11 Co 224/2009-72, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 1. 2009, č.j. 22 C 675/2007-63, jímž bylo zastaveno řízení z důvodu nezpůsobilosti žalovaného být účastníkem řízení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Podle článku II bodu 12 věty před středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. 7. 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Protože napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 27. 4.2009, Nejvyšší soud postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen „o.s.ř.“).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání. Podle § 243c odst. 2 o.s.ř., ve znění účinném od 23. 1. 2009 (část první, čl. II, bod 12, část věty za středníkem zákona č. 7/2009 Sb.), obsahuje odůvodnění pouze stručný výklad důvodů, pro které bylo dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 27. 8. 2009, č.j. 22 C 675/2007-77, (doručeným dovolateli dne 29. 8. 2009), soud prvního stupně dovolatele, který nebyl zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl ve stanovené lhůtě ani později odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru