Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 4153/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.4153.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 241a odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 4153/2017-227

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně: J. P., zastoupená Mgr. Martinem Boučkem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dlouhá 103, proti žalované: Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO: 00179906, se sídlem Hradec Králové, Sokolská 581, o náhradu škody, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované: Kooperativa pojišťovna, a. s. VIG, IČO: 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 303/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 3. 2017, č. j. 24 Co 416/2016-204, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 30. 3. 2017, č. j. 24 Co 416/2016-204, potvrdil mezitímní rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 21. 9. 2016, č. j. 13 C 303/2014-175, jímž bylo rozhodnuto, že základ nároku žalobkyně na náhradu škody na zdraví je opodstatněn. Žalobkyně se domáhala náhrady za poškození zdraví po úrazu, který utrpěla v areálu žalované, a při následné léčbě. Soud shledal odpovědnost žalované, která nezajistila bezpečný pohyb chodců v nemocničním areálu a při operaci žalobkyně použila materiál, jenž u žalobkyně vyvolal alergickou reakci.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, aniž by uvedla, které z hledisek jeho přípustnosti podle § 237 o. s. ř. považuje za splněné. Shrnula dosavadní průběh řízení s tím, že nesouhlasí se závěrem, že porušila prevenční povinnost, když nezajistila označení výškového rozdílu mezi vozovkou a chodníkem uvnitř areálu. Namítá, že úraz vznikl neopatrností žalobkyně, když zakopla o obrubník, a příčinná souvislost mezi předčasným vyjmutím kovových šroubů a poškozením zdraví žalobkyně nebyla prokázána. Navrhla, aby dovolací soud napadený rozsudek i rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 2, 3 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Požadavek, aby dovolatel uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je obligatorní náležitostí dovolání. Dovolatel je povinen v dovolání vymezit, které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považuje za splněné. Tomuto požadavku dovolatelka nedostála. Z obsahového hlediska její dovolání nesplňuje požadavky na vymezení předpokladů jeho přípustnosti, když pouze popsala, s jakými závěry soudu nesouhlasí a které skutečnosti podle ní byly či nebyly prokázány, aniž uvedla, jaký konkrétní předpoklad přípustnosti ve smyslu § 237 o. s. ř. považuje za naplněný, zda se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo jde o otázky dosud nevyřešené nebo jsou dovolacím soudem rozhodovány rozdílně anebo mají být posouzeny jinak. Námitkami, jež se týkají úplnosti či správnosti skutkových zjištění, příp. vad řízení, přípustnost dovolání založit nelze (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání nebylo o tyto náležitosti doplněno ani po dobu trvání lhůty k dovolání (srov. § 241b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť se jedná o mezitímní rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru