Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 413/2001Usnesení NS ze dne 26.04.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.413.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 413/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce V. Š., proti žalovanému M. D., o 14.619,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.zn. 7 C 32/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. května 2000 č.j. 20 Co 64/99 - 50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 1200,- Kč na účet advokátky do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chrudimi rozsudkem ze dne 2. listopadu 1998 č.j. 7 C 32/98 - 33, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 4. prosince 1998 č.j. 7 C 32/98 - 37 uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 14.619,10 Kč s příslušenstvím a nahradit žalobci náklady řízení. Rozhodl také o povinnosti zaplatit soudní poplatek za toto řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. května 2000 č.j. 20 Co 64/99 - 50 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal žalovaný dne 10. července 2000 dovolání.

Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 20. července 2000 č.j. 7 C 32/98 - 56 žalovaného vyzval, aby do dvaceti dnů od doručení tohoto rozhodnutí předložil plnou moc udělenou advokátovi pro dovolací řízení a advokátem sepsané dovolání, které bude mít náležitosti předepsané v ustanovení § 241 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen \"o.s.ř.\"). Dovolatele mimo jiné poučil, že ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a 2 věta druhá o.s.ř. musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, který též musí dovolání sepsat. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 24. července 2000.

Žalobce v písemném vyjádření k podanému dovolání konstatuje, že žalovaný ve svém dovolání neuvedl žádné nové skutečnosti a pouze opakuje argumenty, které již zazněly v dosavadním řízení. Ztotožnil se s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhl proto zamítnutí dovolání.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal a rozhodl podle znění o.s.ř. účinného do 31. prosince 2000.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 a 2 věta druhá o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná, přičemž v takovém případě musí být dovolání sepsáno advokátem nebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Citované ustanovení upravuje tzv. povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, jestliže dovolatel nemá právnické vzdělání, nebo u něhož tohoto vzdělání nedosáhl zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. V případě, že však výzvě soudu k odstranění tohoto nedostatku podle ustanovení § 241 odst. 4, § 210 odst. 2 a § 104 odst. 2 věta první o.s.ř. není vyhověno, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Z obsahu spisu nevyplývá, že by dovolatel výše uvedené výzvě soudu vyhověl, a že by tak byl odstraněn nedostatek naplnění této podmínky dovolacího řízení, aniž by bylo zřejmé, že by sám dovolatel měl právnické vzdělání. Za tohoto stavu proto dovolací soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, přičemž žalobci v dovolacím řízení vznikly náklady spojené s jeho právním zastoupením (jeden úkon právní pomoci ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. k/, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. po 1125,- Kč při tarifní hodnotě 14.619,10 Kč, a jedna paušální částka náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75,- Kč podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2001

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru