Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3932/2019Usnesení NS ze dne 12.12.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3932.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3932/2019-113

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Martinou Vršanskou v právní věci žalobců: a) K. M., narozená XY, b) J. M., narozený XY a c) AAAAA (pseudonym), narozená XY, všichni bytem XY, všichni zastoupeni Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem Vídeňská 546/55, Brno, proti žalované: Smartwings, a. s., IČO 25663135, se sídlem K Letišti 1068/30, Praha 6, zastoupená JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem Na Slupi 134/15, Praha 2, o 1.200 EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 136/2016, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2019, č. j. 30 Co 388/2018-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci a) a b) jsou povinni zaplatit žalované náhradu nákladů dovolacího řízení 2.710 Kč, a to každý z nich částku 1.355 Kč, k rukám zástupce žalované JUDr. Jana Mikše, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalované se nepřiznává vůči žalobkyni c) náhrada nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. 1. 2019, č. j. 30 Co 388/2018-86, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 5. 2018, č. j. 8 C 136/2016-64, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se každý z žalobců domáhal proti žalované zaplacení 400 EUR s příslušenstvím jako náhrady škody za zrušený let, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, aniž zaplatili soudní poplatek za dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 13. 5. 2019, č.j. 8 C 136/2016-96, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí pro každého z žalobců 7.000 Kč. Současně byli žalobci poučeni, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Na uvedenou výzvu žalobci reagovali úhradou soudního poplatku ve výši 7.000 Kč (připsáno na účet soudu dne 29. 5. 2019), aniž by uvedli, který z nich tím plní svou poplatkovou povinnost. Obvodní soud pak přípisem doručeným zástupci žalobců dne 18. 7. 2019 vyzval žalobce, aby sdělili, za kterého z nich byl soudní poplatek za dovolání zaplacen. Žalobci na tuto výzvu reagovali jen zaplacením dalších 14.000 Kč dne 19. 7. 2019, aniž by uvedli, který z nich uhradil soudní poplatek 7.000 Kč dne 29. 5. 2019. Nezbývá tak než uzavřít, že každý z nich uhradil dne 29. 5. 2019 poměrnou část, tedy jednu třetinu soudního poplatku z dovolání.

Podáním dovolání vznikla žalobcům povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 odst. 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků 7.000 Kč za každého z nich.

Protože žalobci zaplatili soudní poplatek za dovolání ve lhůtě stanovené usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 5. 2019, č.j. 8 C 136/2016-96, nikoli v plné výši, ale každý jen jednu třetinu poplatku, Nejvyššímu soudu nezbylo, než řízení o dovolání žalobců proti napadenému rozsudku zastavit. K úhradě zbývající části soudního poplatku po marném uplynutí lhůty k zaplacení se nepřihlíží (§ 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích).

Dovolací soud dodává, že ani v případě řádné a včasné úhrady soudního poplatku z dovolání by nemohl být rozsudek odvolacího soudu věcně přezkoumán a dovolání by muselo být podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnuto pro nepřípustnost [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.], neboť předmětem řízení je částka nepřevyšující 50.000 Kč a nejedná se o vztah ze spotřebitelské smlouvy, ale o nárok vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (obdobně viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 25 Cdo 2376/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1370/2019).

Podle § 243 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř. dovolací soud uložil žalobcům a) a b), aby žalované nahradili každý jednu polovinu nákladů dovolacího řízení, které jsou představovány odměnou advokáta za jeden úkon právní služby v částce 1.940 Kč podle § 7 bodu 5 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (z předmětu řízení 800 EUR), jednou paušální náhradou hotových výdajů advokáta 300 Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. a 21% daní z přidané hodnoty ze součtu shora uvedených částek, celkem 2.710 Kč.

Podle § 243 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 150 o. s. ř. dovolací soud nepřiznal žalované právo na náhradu nákladů dovolacího řízení vůči žalobkyni c), když důvody zvláštního zřetele hodné k tomuto výjimečnému postupu shledal v osobních a majetkových poměrech žalobkyně c), která je nezletilá a bez vlastního příjmu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 12. 2019

JUDr. Martina Vršanská

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru