Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 37/2020Usnesení NS ze dne 03.09.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.37.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 37/2020-340

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců: a) D. M., narozený XY, bytem XY, b) H. M., narozená XY, bytem XY, proti žalované: Česká spořitelna, a. s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 28/2017, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2019, č. j. 22 Co 56/2019-267, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 4. 12. 2018, č. j. 16 C 28/2017-241, konstatoval, že nejsou splněny podmínky pro nezastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku dle § 9 odst. 4 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (výrok I), zastavil dovolací řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2017, č. j.

58 Co 221/2017-66, dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (výrok II), a rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení (výrok III).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 4. 2019, č. j. 22 Co 56/2019-267, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadli žalobci nezastoupení advokátem dovoláním.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, případně notářem (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalobci nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 5. 2019, č. j. 16 C 28/2017-285, vyzváni, aby ve lhůtě do 7 dnů předložili doklad o zastoupení advokátem pro účely dovolacího řízení, neprokáží-li, že mají sami právnické vzdělání. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesení s výzvou bylo oběma žalobcům doručeno dne 27. 5. 2019 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.). Žalobci si však přesto ve stanovené lhůtě zástupce pro dovolací řízení (advokáta) nezvolili.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobců podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 9. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru