Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2648/2020Usnesení NS ze dne 03.09.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2648.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2648/2020-180

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: P. B., narozený XY, bytem XY, proti žalované: P. L. B., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Janou Staňkovou, advokátkou se sídlem Štěpánkova 83, Chrudim, o náhradu škody, zadostiučinění, zdravotní a psychickou újmu ve výši 459.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 36/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2019, č. j. 91 Co 382/2019-117, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 11. 2019, č. j. 91 Co 382/2019-117, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. 9. 2018, č. j. 34 C 36/2017-108, jímž bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018, č. j. 91 Co 124/2018-57, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání.

Žalobce není v dovolacím řízení právně zastoupený, vlastní právnické vzdělání nedoložil a jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. 2. 2020, č. j. 34 C 36/2017-152, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2020, č. j. 91 Co 74/2020-161. Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Jelikož tak neučinil ani k dodatečné výzvě Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 5. 2020, č. j. 34 C 36/2017-164, postupoval Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

I když podle ustálené judikatury má zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku zásadně přednost před zastavením pro nesplnění podmínky právního zastoupení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 29 ICdo 6/2012, uveřejněný pod číslem 65/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ve stávajícím řízení se dovolací soud splněním poplatkové povinnosti ze strany dovolatele již dále nezabýval, neboť z jeho postoje v tomto i v dalších řízeních je zřejmé, že si je povinnosti zaplatit soudní poplatek vědom, platit jej však nehodlá a pouze opakovaně podává neúspěšné žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Dovolatel tak dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu podáváním mnohočetných návrhů na zahájení rozličných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by ovšem svá podání zpravidla blíže odůvodňoval a respektoval procesní povinnosti podmiňující jejich věcné projednání. Opakovaně i v jím dalších zahajovaných řízeních v žalobě, v řádných či mimořádných opravných prostředcích neuvádí ani takové základní skutečnosti, z nichž by bylo možné dovodit, čeho a z jakých důvodů se domáhá. Takové počínání lze pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011,

sp. zn. III. ÚS 2791/08). K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší soud i v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1417/2016, nebo (ve věci téhož dovolatele) usnesení ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 25 Cdo 6075/2017, proti němuž podané ústavní stížnosti Ústavní soud odmítl usneseními ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. III. ÚS 850/18, a ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 1887/18.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 9. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru