Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2588/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2588.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 4 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2588/2020-554

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: P. N., narozený XY, trvale bytem XY, zastoupený Mgr. Františkem Drlíkem, advokátem se sídlem nám. Míru 137/9, Šumperk, proti žalovanému: F. S., se sídlem XY, IČO XY, o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 105/2018, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2020, č. j. 71 Co 292/2019-512, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 7. 1. 2020, č. j. 71 Co 292/2019-512, potvrdil zamítavý rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 6. 5. 2019, č. j. 24 C 105/2018-442, ve znění opravného usnesení ze dne 1. 7. 2019, č. j. 24 C 105/2018-464, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, v jehož rámci požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2020, č. j. 71 Co 148/2020-546, byl žalobci k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení ustanoven zástupcem Mgr. František Drlík, advokát se sídlem nám. Míru 137/9, Šumperk.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř., dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolil zástupcem advokáta, resp. že mu byl advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu (jak tomu bylo i v tomto případě), nýbrž s ohledem na dikci ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem také sepsáno. Jestliže je dovolateli na jeho žádost zástupce ustanoven až poté, co sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení vyplývajícího z ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., aby tento advokát podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 10. 2015, sp. zn. 28 Cdo 3687/2015, ze dne 30. 11. 2015, sp. zn. 28 Cdo 4350/2015, či ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 4345/2015).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

V posuzované věci nabylo usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byl žalobci ustanoven zástupce pro dovolací řízení, právní moci dne 26. 6. 2020. Ustanovený zástupce následně v zákonné dvouměsíční lhůtě neučinil patřičné úkony, tedy dovolání žalobce vlastním podáním nedoplnil, nenahradil, ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil. Z toho je patrné, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1, odst. 4 o. s. ř. nebyla splněna. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru