Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2542/2020Usnesení NS ze dne 24.09.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2542.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2542/2020-62

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobce: P. B., narozený dne XY, bytem XY, proti žalované: B. M., advokátka se sídlem XY, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a o zaplacení 5 001 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 64 C 61/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2020, č. j. 91 Co 64/2020-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 3. 2020, č. j. 91 Co 64/2020-49, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 10. 2019, č. j. 64 C 61/2018-41, kterým bylo podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích zastaveno dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 28. 5. 2020, č. j. 64 C 61/2018-57, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta, reagoval žalobce žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku připouští § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Dovolatel není pro dovolací řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Ohledně jeho žádosti o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení je třeba poukázat na to, že dovolacímu soudu je z rozhodovací činnosti známo, že žalobce podává mimořádně vysoký počet žalob, ve kterých požaduje náhradu ať již majetkové škody nebo imateriální újmy, aniž by byl schopen srozumitelně zformulovat titul, na jehož základě peněžitou náhradu požaduje, a omezuje se většinou na urážky a tvrzení o trestné činnosti osob označených v podání. Ostatně i v projednávané věci trpí podání žalobce zásadními vadami, které znemožňují jeho věcné projednání (proto byla jeho žaloba předchozími rozhodnutími v této věci odmítnuta). V řízeních zahájených takto neurčitými, popřípadě nedůvodnými žalobami pak žalobce podává opravné prostředky včetně dovolání, které jsou opět vesměs zjevně bezúspěšné. Přestože si žalobce musí být vědom své povinnosti být v dovolacím řízení kvalifikovaně zastoupen, neboť mu tato povinnost byla opakovaně sdělována v jiných paralelně probíhajících řízeních (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3039/2019, nebo ze dne 20. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3457/2019), opakovaně podává dovolání, aniž by splnil podmínku povinného právního zastoupení. Je-li pak soudem vyzván k odstranění tohoto nedostatku, reaguje na tyto výzvy zpravidla žádostmi o ustanovení bezplatného zástupce, aniž by sám učinil cokoliv ke splnění zákonem stanovené procesní podmínky dovolacího řízení. Podává-li žalobce opakovaně nedůvodné a neprojednatelné návrhy, lze takové počínání pokládat za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08), a tím i za svévolné uplatňování práva. Je-li předpokladem pro ustanovení zástupce rovněž podmínka, že nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (§ 138 a § 30 o. s. ř.), není v daném případě naplněn jeden z nezbytných předpokladů pro to, aby byl žalobci zástupce pro dovolací řízení ustanoven.

Dovolací soud uzavírá, že pro nedostatek povinného zastoupení dovolatele nejsou splněny podmínky pro pokračování v dovolacím řízení, a proto řízení o dovolání žalobce podle § 241b odst. 2 o․ s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 9. 2020

JUDr. Hana Tichá

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru