Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2529/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2529.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2529/2020-66

25 Cdo 2530/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: M. V., narozený dne XY, bytem XY, proti žalovaným označeným jako Z. M. a I. B., o neurčité podání žalobce, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 14 Nc 6004/2016, o dovolání žalobce proti a) usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 12. 2019, č. j. 14 Nc 6004/2016-54, a b) usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 2. 2020, č. j. 11 Co 38/2020-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 9. 11. 2016, č. j. 14 Nc 6004/2016-10, byl žalobce vyzván, aby doplnil podání ze dne 14. 9. 2016, neboť neobsahovalo zákonem stanovené náležitosti, bylo nejasné, neúplné a nesrozumitelné. Vzhledem k tomu, že uvedené vady nebyly odstraněny, bylo toto podání spolu s podáním ze dne 18. 11. 2016, kterým žalobce reagoval na výzvu soudu, odmítnuto usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 10. 2017, č. j. 14 Nc 6004/2016-32, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2018, č. j. 56 Co 60/2018-38. Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním. Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 31. 1. 2019, č. j. 14 Nc 6004/2016-49, bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, a byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů. Protože žalobce si ani přes výzvu soudu zástupce pro dovolací řízení nezvolil, bylo dovolací řízení zastaveno usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 23. 12. 2019, č. j. 14 Nc 6004/2016-54, které potvrdil Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 20. 2. 2020, č. j. 11 Co 38/2020-60.

Posledně uvedená rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, aniž by byl zastoupen ve smyslu § 241 odst. 1 o. s. ř. nebo doložil, že má právnické vzdělání. S odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3039/2019, se soud prvního stupně již nezabýval podanou žádostí žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, neboť by tento postup vedl k neustálému neukončenému řetězení rozhodnutí, a věc předložil dovolacímu soudu.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Postup, jímž by tuto otázku znovu posoudil soud prvního stupně, by skutečně vedl k neukončitelnému řetězci rozhodnutí o (ne)ustanovení zástupce pro dovolací řízení, jak správně dovodil Okresní soud ve Frýdku-Místku (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sen. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), neboť žalobce na výzvy soudu nereaguje adekvátním způsobem a podává těžko srozumitelná podání, jimiž napadá správnost rozhodnutí, aniž by vyhověl výzvám soudu k odstranění vad podání či řádnému doložení majetkových poměrů pro účely rozhodnutí o osvobození od soudních poplatků či ustanovení zástupce pro řízení. Navíc se v této fázi řízení jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, neboť dovolání směřuje proti usnesení o zastavení dovolacího řízení pro nepochybný nedostatek právního zastoupení, přičemž přípustnost dovolání proti usnesením, jimiž bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku a kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, je výslovně vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. Není tedy splněn jeden z nezbytných předpokladů pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., proto nelze žalobci osvobození od soudních poplatků přiznat. Nejsou-li splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nejsou splněny ani podmínky pro ustanovení zástupce (advokáta) pro řízení (§ 30 o. s. ř.).

Dospěl-li dovolací soud k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, a neodstranil-li žalobce nedostatek povinného zastoupení, ač byl o následcích nečinnosti poučen, předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.). Zastaveno bylo i dovolací řízení proti usnesení soudu prvního stupně, neboť občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně (napadnout jej lze pouze odvoláním, což ostatně již předtím žalobce učinil). Protože je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř. zastavil

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru