Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2514/2005Usnesení NS ze dne 22.11.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:25.CDO.2514.2005.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2514/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce: J. K. proti žalované České republice – 1) Kancelář prezidenta republiky, se sídlem v Praze 1, Pražský hrad, - 2) Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, - 3) Ministerstvo financí ČR, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, - 4) Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 11,197.774,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 10/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2005, č. j. 14 Co 298/2005-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 14. 3. 2005, č. j. 30 C 10/2005-66, odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 11,197.774,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žaloba je neprojednatelná pro kusé vylíčení rozhodujících skutečností a vykazuje takové vady, pro něž nelze v řízení pokračovat. Tyto nedostatky žalobce neodstranil ani v doplnění žaloby v jeho podání ze dne 21. 2. 2005, kterým reagoval na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 1. 2005, č.j. 30 C 10/2005-60, obsahující výzvu k opravě a doplnění podání podle ust. § 43 o. s. ř.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 6. 2005, č. j. 14 Co 298/2005-79, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, adresované též 16 dalším institucím, v němž uvádí, že žalobu doplnil a doložil další důkazní listiny, a pokud je v usnesení uvedeno, že nedoplnil všechny stanovené náležitosti, k tomu uvádí, že doložil vše, co pochopil, že je po něm požadováno. Navrhl, aby Nejvyšší soud rozhodl o zahájení soudního líčení k projednání jeho žaloby.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 8. 2005 (nesprávně uvedeno 2004), č. j. 30 C 10/2005-84, které bylo žalobci doručeno dne 17. 9. 2005, bylo žalobci uloženo, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupce z řad advokátů a aby své dovolání ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení doplnil o náležitosti dovolání, s tím, že pokud si nezvolí zástupce z řad advokátů, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce reagoval podáním ze dne 17. 9. 2005, v němž uvádí, že již léta hledá právníka ochotného ujmout se jeho případu, avšak nemá peníze, proto si žádného advokáta nezvolil.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru