Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2163/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.2163.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2163/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně NEHODOVÉ SLUŽBY, s. r. o., IČO 28432541, se sídlem Praha 9, Froncova 4/268, zastoupené Mgr. Pavlem Drumevem, advokátem se sídlem Praha 1, Palackého 15/715, proti žalované České kanceláři pojistitelů, IČO 70099618, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, zastoupené Mgr. Jiřím Gregůrkem, advokátem se sídlem Beroun, Husovo nám. 82, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 144/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2013, č. j. 20 Co 538/2012-113, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 1. 2013, č.j. 20 Co 538/2012-113, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 5. 2012, č.j. 48 C 144/2011-83, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení 100.799,- Kč s příslušenstvím a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Žalobkyně se domáhala zaplacení uvedené částky jako postupník pohledávky, která měla vzniknout v souvislosti s poškozením vozidla Jeep Grand Cherokee při dopravní nehodě ze dne 8. 9. 2010 jeho vlastnici, která musela po dobu opravy svého vozidla užívat náhradní vozidlo, přičemž poškozená pohledávku představující cenu za nájem vozidla následně postoupila žalobkyni. Přípustnost dovolání žalobkyně dovozuje z ustanovení § 237 o. s. ř.; jako dovolací důvod uvádí nesprávné právní posouzení věci, které spočívá na závěru odvolacího soudu, že poškozená náklady na vypůjčení náhradního vozidla nevynaložila, neboť půjčovné neplatila a majetková újma, spočívající ve zmenšení jejího majetku ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák. jí nevznikla, podle odvolacího soudu tak poškozená neměla žádnou pohledávku, kterou by mohla podle § 524 obč. zák. postoupit žalobkyni, a žalobkyně proto není ve věci aktivně věcné legitimována. Dovolatelka má v této souvislosti za to, že náklady za pronájem náhradního vozidla představují skutečnou škodu bez ohledu na to, zda bylo půjčovné za pronájem náhradního vozidla poškozeným fakticky zaplaceno, jelikož v takových případech škoda nevzniká až zaplacením ceny, nýbrž k jejímu vzniku dochází již zvýšením hodnot pasiv, respektive okamžikem, kdy se poškozený dozví o výši škody.

Základní předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu, tedy vznik škody, posoudil odvolací soud plně v souladu s ustálenou judikaturou shodující se v názoru, že dokud poškozený nezaplatil dlužnou částku svému věřiteli, nemůže úspěšně uplatnit nárok na její náhradu z titulu odpovědnosti třetí osoby za škodu, neboť škoda mu zatím nevznikla; samotná existence pohledávky věřitele vůči dlužníku ani soudní rozhodnutí o povinnosti dlužníka zaplatit dluh není totiž skutečnou škodou ani ušlým ziskem (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001, uveřejněný pod číslem 14/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, obdobně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 25 Cdo 1338/2005, usnesení téhož soudu ze dne 7. 2. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2744/2006). Není důvod, aby v dané věci bylo rozhodováno jinak.

Ač dovolání výslovně směřuje do všech výroků napadeného rozhodnutí, proti výroku o nákladech řízení žádné konkrétní námitky uplatněny nebyly.

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru