Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2160/2001Usnesení NS ze dne 26.03.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:25.CDO.2160.2001.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2160/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. T., proti žalovaným 1/ O. K., zastoupené advokátem, a 2/ České republice – Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o 4.400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 6 C 492/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. září 2001, č. j. 8 Co 1281/2001-171, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českém Krumlově rozsudkem ze dne 7. 5. 2001, č. j. 6 C 492/99-137, zamítl žalobu s návrhem, aby byla žalovaným uložena povinnost zaplatit žalobci 4.400,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Předchozí rozsudek okresního soudu v této věci ze dne 4. 9. 2000, č. j. 6 C 492/99-90, kterým byla žaloba rovněž zamítnuta, byl v tomto výroku zrušen usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 1. 2001, č. j. 8 Co 2889/2000-123, a věc mu byla vrácena dalšímu řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 11. 9. 2001, č. j. 8 Co 1281/2001-171, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Podáním ze dne 12. 9. 2001 žalobce navrhl „samorevizi rozsudku“ odvolacího soudu a namítl, že postupem odvolacího soudu, který v poučení uvedl, že dovolání není přípustné, je mu brána možnost dovolání. V dalších svých podáních ze dne 11. 10. 2001 a 11. 10. 2001 žalobce vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím soudů obou stupňů a navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 14. 11. 2001, č. j. 6 C 492/99-181, doručeným žalobci dne 27. 11. 2001, Okresní soud v České Krumlově dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil právního zástupce pro dovolací řízení a předložil soudu plnou moc a doručil dovolání sepsané a podepsané advokátem s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobce přípisem ze dne 7. 12. 2001 požádal o prodloužení lhůty, neboť je přesvědčen, že zákon č. 30/2000 Sb. specifikuje lhůtu pro podání dovolání na 4 měsíce po doručení rozsudku, avšak výzvě soudu ani dodatečně nevyhověl.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, právního zástupce si ani dodatečně nezvolil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2002

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru