Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2037/2018Usnesení NS ze dne 15.08.2018

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.2037.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2037/2018-169

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: R. K., proti žalovanému: J. H., zastoupený Mgr. Ivanem Chytilem, advokátem se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1, o 30.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 98 C 264/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2016, č. j. 70 Co 232/2016-81, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 30. 6. 2016, č. j. 70 Co 232/2016-81, jímž Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10. 3. 2016, č. j. 98 C 264/2014-74, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků pro řízení o odvolání proti zamítavému rozhodnutí ve věci samé. Neuhradil však poplatek splatný podáním dovolání a současně nesplňoval podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení. K výzvě soudu prvního stupně předložil plnou moc ze dne 4. 9. 2016 pro „JUDr. Janu Hubenou, advokátku“, spolu se stejnopisem dovolání, ke kterému se JUDr. Hubená svým podpisem připojila, ačkoli byla již ke dni 19. 7. 2016 vyškrtnuta ze seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudního poplatku (podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 29. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“), jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá. Ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 23 odst. 2 sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolatel tedy soudní poplatek jinak splatný podáním dovolání zaplatit nemusel, k jeho projednání je však i tak nutno splnit zákonnou a nepominutelnou podmínku povinného zastoupení (§ 241 o. s. ř.).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto s přihlédnutím ke smyslu a účelu občanského soudního řízení (§ 3 o. s. ř.) usnesením ze dne 6. 2. 2017, č. j. 25 Cdo 5892/2016-99, žalobce vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil, a současně jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel na výzvu reagoval tak, že požádal soud prvního stupně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 15. 2. 2017, č. j. 98 C 264/2014-105f, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2017, byla jeho žádost zamítnuta. Současně byl dovolatel dne 27. 2. 2017 dovolacím soudem opětovně upozorněn na nutnost odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení a znovu poučen o procesních následcích nesplnění této zákonné podmínky.

V průběhu řízení zemřel původní žalovaný J. H., a usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 11. 8. 2017, č. j. 98 C 264/2014-145, bylo rozhodnuto, že na straně žalovaného dále bude pokračováno s jeho synem J. H.

Vzhledem k tomu, že dovolatel, ač byl opakovaně vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích, nedostatek podmínky povinného zastoupení včas neodstranil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2016, č. j. 70 Co 232/2016-81, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 8. 2018

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru