Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1915/2012Usnesení NS ze dne 21.08.2012

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:25.CDO.1915.2012.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1915/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) J. V. a b) L. Š., proti žalovanému Mgr. I. T., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 7 C 124/2010, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. července 2011, č. j. 11 Co 194/2011-265, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. srpna 2011, č. j. 11 Co 194/2011-270, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podali dovolání proti rozsudku ze dne 12. 7. 2011, č. j. 11 Co 194/2011-265, ve znění usnesení ze dne 2. 8. 2011, č. j. 11 Co 194/2011-270, jímž Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobců potvrdil rozsudek ze dne 9. 3. 2011, č. j. 7 C 124/2010-199, kterým Okresní soud v Novém Jičíně zamítl žalobu na zaplacení 173.667,15 Kč žalobci a) a 165.032,- Kč žalobkyni b), a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnými osobami (účastníky řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání v dané věci nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobci podali dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sami měli právnické vzdělání. Žalobci byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 5. 2012, č. j. 7 C 124/2010-350 [stejnopis byl žalobci a) doručen dne 9. 5. 2012 a žalobkyni b) dne 10. 5. 2012], vyzváni, aby si pro podání dovolání zvolili zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podají řádné dovolání; byli zároveň poučeni, že nebude-li ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobci si dosud zástupce nezvolili, a tedy nedostatek povinného zastoupení přes řádné poučení do současné doby neodstranili; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2012

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru