Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1773/2020Usnesení NS ze dne 25.06.2020

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.1773.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1773/2020-801

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce: M. G. W., narozený XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Bc. Norbertem Naxerou, advokátem se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalovanému: K. B., narozený XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem Matoušova 515/12, Praha 5, o zaplacení 12 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 6 C 164/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2020, č. j. 25 Co 261/2019-758, o návrhu žalobce na odklad vykonatelnosti tohoto rozsudku, takto:

Návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2020, č. j. 25 Co 261/2019-758, se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha-východ rozsudkem ze dne 10. 4. 2019, č. j. 6 C 164/2008-703, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 12 000 000 Kč (výrok I), a uložil žalobci nahradit náklady řízení žalovanému ve výši 356 466 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II) a České republice ve výši 12 850 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III).

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 1. 2020, č. j. 25 Co 261/2019-758, jako soud odvolací potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a III, výrok II změnil tak, že výše náhrady nákladů řízení činí 1 065 786 Kč a rozhodl, že žalobce má nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 209 391 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Rozsudek odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadl žalobce dovoláním. Současně navrhl odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu. Náhradu nákladů ve výši přesahující 1 000 000 Kč nedokáže zaplatit a dostal by se do exekuce, což by pro něho mělo velice těžké následky. Jako sběratel a galerista ve starožitnictví by ztratil důvěryhodnost, pokud by se mezi jeho obchodními partnery doslechlo, že je insolventní.

Žalobce je osobou s bydlištěm v XY, jde tedy o řízení s cizím prvkem. Mezinárodní příslušnost (pravomoc) českých soudů se podává z čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). Aplikace českých procesních předpisů vychází z obecné zásady aplikace právního řádu místa soudu (lex fori) v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 243 písm. a) o. s. ř., může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Odklad vykonatelnosti je výjimkou ze zásady, že rozhodnutí odvolacího soudu je po doručení účastníkům pravomocné a po uplynutí lhůty k plnění vykonatelné, proto by měl být povolen jen ve výjimečných případech a ze závažných důvodů. Nejvyšší soud vysvětlil v usnesení ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, (ústavní stížnost proti němu podanou Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 23. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3317/17), že s přihlédnutím k účelu, k němuž slouží odklad vykonatelnosti ve smyslu § 243 písm. a) o. s. ř., patří k předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a které musí být splněny kumulativně, že dovolání nemá vady, které by bránily v pokračování v dovolacím řízení, je včasné a přípustné (subjektivně i objektivně), podle dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí lze nařídit výkon rozhodnutí nebo nařídit exekuci, neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí by dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech, podle obsahu spisu je pravděpodobné (možné), že dovolání bude úspěšné a odklad se nedotkne právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení. Závažnost újmy se poměřuje možným dopadem vlastního výkonu rozhodnutí (exekuce) do majetkových poměrů dovolatele, a to i se zřetelem k rozsahu majetku dovolatele a míře možného postižení tohoto majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V souzené věci se reálná hrozba závažné újmy, jež by měla vzniknout žalobci a jež je nezbytným předpokladem vyhovění nároku na odklad vykonatelnosti, z dovolání ani z obsahu spisu nepodává. Žalobce svůj návrh na odklad vykonatelnosti odůvodnil pouze tím, že náhrada nákladů je pro něj velmi vysoká, dostal by se do exekuce a ztratil by důvěryhodnost u svých obchodních partnerů. Za této situace však nelze dovodit reálnou hrozbu závažné újmy, jež by v případě výkonu rozhodnutí mohla žalobci vzniknout. Taková újma by mu nevznikla ani vymožením nákladů řízení, jež má žalobce uhradit na základě dovoláním napadeného rozhodnutí, neboť v případě pozdějšího zrušení vykonatelného rozhodnutí by mohla být napravena; z obsahu spisu se nepodává a žalobce to ani netvrdí, že by vzhledem k majetkovým poměrům žalovaného mohla případně nastat nedobytnost takové pohledávky. Rovněž nelze přehlédnout, že si žalobce od počátku řízení musel být vědom toho, co je jeho předmětem a jaké výše by mohla dosáhnout náhrada nákladů řízení v případě zamítnutí žaloby.

Nejvyšší soud proto žádost žalobce o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu jako nedůvodnou zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru