Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 170/2005Usnesení NS ze dne 23.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:25.CDO.170.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 170/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce Ing. P. K. proti žalované Nemocnici s poliklinikou ve V., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 182/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. června 2004, č. j. 17 Co 165/2004-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Vyškově usnesením ze dne 30. 10. 2003, č. j. 6 C 182/2002-25, odmítl podání žalobce ze dne 13. 2. 2002, doplněné podáním ze dne 5. 10. 2003, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. 6. 2004, č. j. 17 Co 165/2004-32, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání. Namítá, že ve věci rozhodoval podjatý soudce a uvádí, že „samosoudce, zřejmě aby takříkaje odlehčil z kolegiality okolí, kde taktéž vrazi v taláru participují na likvidování do úplného zlikvidování žalobce, činil prakticky totožné nezákonnosti, co jiní.“ Dále namítá, že postup, kdy soud o přidělení zástupce nebo o osvobození od soudních poplatků rozhodne, až pokud je ve spise bezchybný žalobní návrh, neodpovídá ust. § 5, § 30, § 42 odst. 4, § 43 odst. 1 a § 79 odst. 1 a § 138 o. s. ř. Navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně.

Usnesením Okresního soudu ve Vyškově ze dne 24. 11. 2004, č. j. 6 C 182/2002-39, které bylo žalobci doručeno dne 30. 11. 2004, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil zástupcem advokáta a aby prostřednictvím tohoto zástupce podal řádné dovolání, s tím, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, dovolací řízení bude zastaveno.

Žalobce nijak nereagoval.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože žádost žalobce o ustanovení zástupce byla pravomocně zamítnuta (č.l. 13 a 19 spisu) a žalobce poté, co podal dovolání, byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru