Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 165/2008Usnesení NS ze dne 31.01.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:25.CDO.165.2008.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 165/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. V. Č., proti žalovanému označenému jako Ministerstvo spravedlnosti ČR, „o stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti“, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 209/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2006, č. j. 35 Co 84/2006-11, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 3. 2006, č. j. 35 Co 84/2006-11, potvrdil usnesení ze dne 3. 2. 2006, č. j. 18 C 209/2005-4, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. pro nedostatek způsobilosti žalované být účastníkem řízení, s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Ministerstvu spravedlnosti ČR, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce tzv. blanketní dovolání, v němž pouze poukázal na obsah svého odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž vymezil a popsal dovolací důvody; součástí dovolání učinil žádost o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení a pro řízení před soudem prvního stupně (navrhuje totiž zrušení obou usnesení a vrácení věci před soud první instance) a žádost o osvobození od soudního poplatku za dovolací řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241b odst. 3 o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Neobsahuje-li dovolání všechny potřebné náležitosti, jde o vadné podání. Postupem podle § 43, § 209 a § 241b odst. 3 o.s.ř. je třeba odstranit ty vady, které brání v pokračování řízení, tj. zejména nedostatek uvedení rozsahu, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, jestliže z obsahu dovolání nelze dovodit, které výroky rozhodnutí dovolatel napadá, a rovněž nedostatek označení dovolacích důvodů, které dovolatel uplatňuje. Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je totiž vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu a dovolatel tak v rámci svého dispozitivního oprávnění stanoví pro soud závazným způsobem meze, v jejichž rámci požaduje přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu. Chybí-li označení dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první o.s.ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolání podal dovolatel, u něhož platí podmínka povinného zastoupení (tj. nemá-li sám nebo osoba, která za něj jedná, právnické vzdělání - srov. § 241 o.s.ř.) a požádá-li ještě před uplynutím lhůty k podání dovolání, popř. před uplynutím prodloužené lhůty, soud o ustanovení zástupce pro podání dovolání, běží lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání znovu ode dne právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3, část druhé věty za středníkem, o.s.ř.). Marným uplynutím propadné lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti.

V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobce dne 14. 6. 2006 podal proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 3. 2006, č. j. 35 Co 84/2006-11, včasné dovolání spolu se žádostí o ustanovení právního zástupce pro zastupování v dovolacím řízení a se žádostí o osvobození od soudních poplatků; v dovolání neuvedl, z jakých dovolacích důvodů (včetně jejich obsahového vymezení) rozhodnutí odvolacího soudu napadá. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 11. 2006, č. j. 18 C 209/2005-24a, jež nabylo právní moci dne 19. 10. 2007 (uplynutím patnáctidenní odvolací lhůty od řádného doručení), byla žalobci pro dovolací řízení ustanovena zástupkyně advokátka. Od právní moci tohoto rozhodnutí počala žalobci běžet dvouměsíční lhůta k doplnění (odstranění vad) dovolání (§ 241b odst. 3, část druhé věty za středníkem, o.s.ř.), jejíž poslední den připadl na středu 19. 12. 2007 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Dovolání žalobce však nebylo ustanovenou zástupkyní, JUDr. V. Č., v uvedené lhůtě doplněno.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o.s.ř.) a dovolání žalobce, podané v zákonné lhůtě, postrádá náležitosti řádného dovolání ve smyslu § 241a odst. 1 o.s.ř., tj. označení dovolacích důvodů, včetně jejich obsahového vymezení, nelze v dovolacím řízení pro tyto nedostatky dovolání pokračovat. Na základě těchto skutečností Nejvyšší soud České republiky, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o.s.ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003, č. j. 29 Odo 108/2002, publikované pod č. 21 ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek, ročník 2004).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru