Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 133/2013Usnesení NS ze dne 27.03.2013

HeslaPodmínky řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.133.2013.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 133/2013

25 Cdo 723/2013

25 Cdo 724/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Mgr. V. Š., o uložení povinností souvisejících s poskytováním právní pomoci, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 23 Nc 1608/2011, o dovoláních žalobce proti usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, a ze dne 27. 12. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-34, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 22. 3. 2012, č. j. 15 Co 202/2012-42, takto:

I. Řízení o dovoláních proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 27. 12. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-34, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 22. 3. 2012, č. j. 15 Co 202/2012-42, se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, jímž Okresní soud v Táboře vyloučil řízení o neúplné žalobě na ochranu osobnosti k samostatnému řízení, proti usnesení ze dne 27. 12. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-34, jímž Okresní soud v Táboře odmítl podání žalobce ze dne 7. 2. 2011 postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. pro neodstranění vad podání, a proti usnesení ze dne 22. 3. 2012, č. j. 15 Co 202/2012-42, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře toto rozhodnutí potvrdil. Nesouhlasí s postupem soudů obou stupňů a navrhl, aby oba výroky Krajského soudu v Českých Budějovicích na č. l. 42 a obě usnesení Okresního soudu v Táboře na č. l. 4 a 34 byly zrušeny a celá věc byla přikázána Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Rozhodnutí o dovolání proti usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, a ze dne 27. 12. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-34, brání nedostatek podmínek dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že napadená rozhodnutí byla vydána dne 24. 3. 2011, 27. 12. 2011 a 22. 3. 2012, postupoval Nejvyšší soud podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“) (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).

V souladu s ustanovením § 236 o. s. ř. je dovoláním možno napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu pouze v případech, v nichž to zákon připouští.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, a ze dne 27. 12. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-34, proti nimž dovolání směřuje, jsou rozhodnutími soudu prvního stupně. Opravným prostředkem proti takovým rozhodnutím je zásadně odvolání, proti usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 3. 2011, č. j. 23 Nc 1608/2011-4, však není přípustný žádný opravný prostředek.

Občanský soudní řád výslovně neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proto je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení Nejvyšší soud řízení o dovoláních žalobce proti uvedeným rozhodnutím zastavil (§ 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Žalobce podal dovolání též proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 22. 3. 2012, č. j. 15 Co 202/2012-42, aniž však byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 6. 9. 2012, č. j. 23 Nc 1608/2011-65). Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 18. 10. 2012, č. j. 23 Nc 1608/2011-67, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení tak ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 22. 3. 2012, č. j. 15 Co 202/2012-42, zastavil pro nedostatek podmínky dovolacího řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2013

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru