Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1310/2015Usnesení NS ze dne 29.07.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Zastoupení
Dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1310.2015.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1310/2015

25 Cdo 1311/2015

25 Cdo 1420/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce M. S., o nejasné podání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Nc 51/2011, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2013, č.j. 44 Co 139/2013-40, ze dne 20. 11. 2013, č.j. 44 Co 389/2013-56, a ze dne 20. 8. 2014, č.j. 44 Co 332/2014-73, takto:

Řízení o dovoláních žalobce se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce se svým podáním doručeným Městskému soudu v Brně dne 23. 2. 2011 domáhal blíže nespecifikovaného „odpovídajícího odškodnění a náhrady“. Vzhledem k tomu, že z podání nebylo patrné, čeho se žalobce domáhá, byl soudem vyzván, aby podání doplnil, což však neučinil, a proto soud žalobu odmítnul. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 24. 9. 2012, č.j. 44 Co 319/2011-14, rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby potvrdil, proti čemuž žalobce podal dovolání a následně požádal o ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 19. 3. 2013, č.j. 30 Nc 51/2011-34, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce k ochraně jeho zájmů. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 16. 5. 2013, č.j. 44 Co 139/2013-40, potvrdil usnesení soudu prvního stupně s odůvodněním, že s ohledem na celkové příjmy rodiny a nedoložení tvrzených dluhů žalobce nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, z tohoto důvodu nejsou splněny ani zákonné podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř.

Proti uvedenému usnesení podal žalobce – nezastoupen advokátem – dovolání, jež odůvodňuje nejasným a zmatečných postupem soudů, a též neochotou prošetřit jeho dluhy ze strany ČSSZ a tzv. „exekuce“.

Městský soud v Brně následně usnesením ze dne 14. 6. 2013, č.j. 30 Nc 51/2011-42, vyzval ve výroku I. žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání a výrokem II., aby si zvolil právního zástupce (advokáta), prostřednictvím něhož podá řádné dovolání. K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 11. 2013, č.j. 44 Co 389/2013-56, usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil a současně odmítl odvolání žalobce proti výroku II. s odůvodněním, že odvolání není do této části usnesení soudu prvního stupně přípustné.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce – nezastoupen advokátem - dovolání, v němž mimo jiné soudu vytýká, že se vůbec nezabýval konkrétními a věcnými důvody jeho odvolání, a neshledává jej řádně odůvodněným.

Soud prvního stupně následně vyzval usnesením ze dne 25. 6. 2014, č.j. 30 Nc 51/2011-68, žalobce k zaplacení soudního poplatku z obou shora uvedených dovolání. Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, které bylo Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 20. 8. 2014, č.j. 44 Co 332/2014-73, odmítnuto pro nepřípustnost.

Proti uvedenému usnesení podal žalobce – nezastoupen advokátem – dovolání, jehož obsah se shoduje s odůvodněním předchozího dovolání, a má za to, že se na něj výzva ke splnění poplatkové povinnosti vůbec nevztahuje.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny procesní podmínky pro věcné projednání dovolání.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacího přezkumu rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků). Ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že dovolatel není povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí krajského soudu ve spojení s usnesením soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudního poplatku ve věci samé, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Otázku, zda jsou splněny předpoklady ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatel zjevně zneužívá institut osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a tvrzené právo uplatňuje zřejmě bezúspěšně.

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolací soud se při posuzování otázky oprávněnosti žádosti žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení plně ztotožňuje s odůvodněním usnesení odvolacího soudu, zejména v tom, že dovolatel řádně a věrohodně nedoložil své majetkové poměry. Nejsou proto splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, jež lze přiznat toliko výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Jelikož nejsou splněny předpoklady, aby byl dovolatel osvobozen od soudních poplatků, nelze mu ustanovit zástupce pro dovolací řízení.

Dovolací soud pokládá za nemístně formalistické, a tudíž nadbytečné, aby žalobce byl opakovaně vyzýván k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučován o následcích nesplnění takové výzvy i ve vztahu k dalším dvěma v řízení podaným dovoláním.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele podle ustanovení § 241 o. s. ř. a není ani důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovoláních proti třem citovaným usnesením odvolacího soudu zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2015

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru