Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1286/2001Usnesení NS ze dne 18.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.1286.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1286/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. H., proti žalovaným 1/ Z. d. F. n. O., a 2/ F. z. a. s., o 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 18 C 240/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2000, č.j. 9 Co 209/2000 - 64, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 19. 7. 1999, č. j. 18 C 240/98 - 39, zamítl žalobu, aby žalovaným byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 100.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 4. 4. 2000, č.j. 9 Co 209/2000 - 64, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 26. 4. 2000 dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I., bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 9. 2000, č. j. 18 C 240/98 - 72a, jež jí bylo doručeno do vlastních rukou dne 22. 9. 2000, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolila advokáta pro dovolací řízení a soudu předložila plnou moc, jež mu udělila. Odvolání žalobkyně podané proti tomuto usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000, č. j. 9 Co 1020/2000 - 79, odmítnuto. Dalším usnesením ze dne 21. 3. 2001, č. j. 18 C 240/98 - 83, jež žalobkyni bylo doručeno dne 29. 3. 2001, soud prvního stupně žalobkyni znovu vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby tuto skutečnost doložila soudu předložením plné moci; současně byla žalobkyně poučena o tom, že nebude-li výzva splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2001, č. j. 10 Co 537/2001 - 91, bylo odvolání žalobkyně proti citovanému usnesení okresního soudu odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 24l odst. l o.s.ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2001

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru