Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 123/2001Usnesení NS ze dne 31.01.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.123.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 123/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. S., proti žalovanému Oblastnímu bytovému podniku Š., o 24.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp.zn. 22 C 15/95, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 30. července 1999 č.j. 12 Co 395/99 - 67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. července 1999 č.j. 12 Co 395/99 - 67 potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 1999 č.j. 22 C 15/95 - 59, kterým bylo v označené věci zastaveno řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.") ve spojení s § 107 odst. 1 téhož zákona. Důvodem bylo, že žalovaný byl po provedené likvidaci vymazán z obchodního rejstříku. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a zamítl návrh žalobkyně na vyslovení přípustnosti dovolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci dne 10. ledna 2000.

Proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, předané k poštovní přepravě dne 10. ledna 2000. Na toto podání reagoval - za situace, když před tím žalobkyni nebyl v řízení ustanoven zástupcem advokát - Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. prosince 2000 č.j. 22 C 15/95 - 102, kterým dovolatelku ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. poučil o zákonném požadavku zastoupení dovolatele advokátem v dovolacím řízení s tím, aby tento nedostatek byl napraven ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení. Dovolatelka byla současně poučena, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 11. prosince 2000. Z obsahu spisu nevyplývá, že by do současné doby bylo uvedené výzvě soudu prvního stupně dovolatelkou vyhověno.

Vyjádření k podanému dovolání podáno nebylo.

S přihlédnutím k části dvanácté, Hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal a rozhodl podle dosavadních právních předpisů (v tomto rozhodnutí je proto dále aplikován o.s.ř. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.).

Podle ustanovení § 243c o.s.ř. ve spojení s § 103 a § 104 odst. 2 téhož zákona kdykoliv za řízení soud přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení, přičemž jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, soud k tomu učiní vhodná opatření, avšak nezdaří-li se tento nedostatek odstranit, řízení zastaví.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, nemá-li on sám nebo jeho zaměstnanec či člen, který za něj jedná, právnické vzdělání. V tomto případě jde o zvláštní podmínku dovolacího řízení.

Již bylo konstatováno, že Okresní soud v Olomouci dovolatelku ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. vyzval k nápravě zmíněného nedostatku zastoupení žalobkyně advokátem v dovolacím řízení. Poučil ji dále, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno. Přesto však až dosud plná moc k zastoupení žalobkyně advokátem do spisu založena nebyla, ani advokátem sepsané dovolání.

Protože v posuzované věci dovolatelka netvrdí, že by sama měla právnické vzdělání, přičemž dovolání podala, aniž by byla advokátem zastoupena, nedošlo tak přes zmiňovanou výzvu soudu k naplnění jedné z podmínek dovolacího řízení spočívající v nuceném zastoupení dovolatelky advokátem podle § 241 odst.1 o.s.ř. Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu dovolacímu za této situace proto nezbylo, než dovolací řízení zastavit (§ 243c o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o.s.ř.), aniž se tak mohl zabývat otázkou věcné správnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř., když dovolatelka sice procesně zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2001

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru