Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1119/2001Usnesení NS ze dne 23.08.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:25.CDO.1119.2001.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1119/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. H. proti žalované České republice - České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o 9.152.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 173/98, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2000, č. j. 20 Co 238/2000 - 23, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně usnesením ze dne 6. 1. 2000, č. j. 36 C 173/98 - 17, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako soudu místně příslušnému.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně 22. 9. 2000, č. j. 20 Co 238/2000 - 23 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 7. 11. 2000 dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I., bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem. Přípisem soudu prvního stupně ze dne 4. 1. 2001, jenž jí byl doručen do vlastních rukou dne 1. 1. 2001, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila advokáta pro dovolací řízení a soudu předložila plnou moc, jež mu udělila, a současně byla poučena o tom, že nebude-li výzva splněna, bude dovolací řízení zastaveno. K této výzvě žalobkyně městskému soudu sdělila, že dovolání, které podala, je „perfektní a splňuje náležitosti zákona\", a že ust. § 241 o. s. ř. je podle jejího názoru v rozporu s mezinárodními konvencemi, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 24l odst. l o. s. ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. srpna 2001

JUDr. Olga Puškinová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru