Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 1033/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaVady podání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:25.CDO.1033.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 1033/2020-240

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně: H. O., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Petrem Živělou, advokátem se sídlem Puškinova 5, Vyškov, proti žalovaným: 1) I. G., narozený XY, 2) J. G., narozená XY, oba bytem XY, o 10 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 3 C 60/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2019, č. j. 17 Co 16/2019-179, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 10. 9. 2019, č. j. 17 Co 16/2019-179, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vyškově ze dne 27. 9. 2018, č. j. 3 C 60/2017-150, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala uložení povinnosti žalovaným 1) a 2) zaplatit jí částku 10 000 000 Kč jako náhradu nemajetkové újmy.

Rozsudek odvolacího soudu v celém jeho rozsahu žalobkyně napadla dovoláním.

Posuzované dovolání však neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř., neboť žalobkyně nikterak nevymezila, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Žalobkyně v dovolání nijak nekonkretizuje, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v § 237 o. s. ř. považuje pro ni za splněný. Nejvyšší soud přitom ve svých rozhodnutích opakovaně uvedl, že k projednání dovolání je nezbytné, aby z něj bylo zřejmé, od jaké (konkrétní) ustálené rozhodovací praxe se v rozhodnutí odvolací soud odchýlil, která konkrétní otázka hmotného či procesního práva má být dovolacím soudem vyřešena nebo je rozhodována rozdílně, případně od kterého (svého dříve přijatého) řešení se dovolací soud má odchýlit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1559/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13; rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto usnesení citovaná jsou dostupná na www.nsoud.cz, usnesení Ústavního soudu je dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Uvedeným požadavkům na vymezení předpokladů přípustnosti dovolání dovolatelka v dovolání (posouzeném z obsahového hlediska) v projednávané věci nedostála.

Rovněž Ústavní soud potvrdil, že „náležitosti dovolání a následky plynoucí z jejich nedodržení jsou (…) v občanském soudním řádu stanoveny zcela jasně. Účastníkovi řízení podávajícímu dovolání proto nemohou při zachování minimální míry obezřetnosti vzniknout pochybnosti o tom, co má v dovolání uvést. Odmítnutí dovolání, které tyto požadavky nesplní, není formalismem, nýbrž logickým důsledkem nesplnění zákonem stanovených požadavků.“ (Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2716/13.)

Konečně ve stanovisku pléna ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, Ústavní soud konstatoval, že neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), není odmítnutí takového dovolání pro vady porušením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pouze pro úplnost (s ohledem na obsah dovolacích námitek) Nejvyšší soud podotýká, že uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud, a že samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem.

Dovolání proti nákladovému výroku pak není ani objektivně přípustné podle § 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Nejvyšší soud vzhledem k výše uvedenému dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a tyto vady nebyly dovolatelkou v zákonné lhůtě odstraněny (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

JUDr. Robert Waltr

podepsánoJUDr. Hanou Tichou

za nepřítomného předsedu senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru