Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 592/2020Usnesení NS ze dne 28.01.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:24.ND.592.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 592/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v exekuční věci oprávněného města Roudnice nad Labem, se sídlem městského úřadu v Roudnici nad Labem, Karlovo nám. č. 21, 413 01, IČO 264334, proti povinnému D. Ž., narozenému dne XY, posledního známého pobytu na adrese XY, pro 25.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7719/2020, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 7719/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Dne 24. 6. 2020 byl podán u Okresního soudu v Litoměřicích prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Filipa Exnera návrh o pověření a nařízení exekuce proti povinnému.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 9. 11. 2020, č. j. 31 EXE 7719/2020-19, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu. Z odůvodnění usnesení okresního soudu vyplývá, že soud ze zprávy Centrální evidence obyvatelstva zjistil, že povinný touto evidencí neprochází, není evidován ani v registru obyvatel a ani neprochází Cizineckým informačním systémem jako osoba s povoleným pobytem na území ČR.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo kde, a zda vůbec, se povinný zdržuje v České republice, a není známo ani místo, kde má případný majetek postižitelný exekucí.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vychází najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá známé bydliště na území České republiky, zde má majetek, jenž by podléhal exekuci. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., při určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2021

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru