Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 526/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.ND.526.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 526/2019-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova č. 2144/1, IČ 64949681, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, proti povinnému M. A., narozenému dne XY, bytem XY, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1693/2019, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1693/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Dne 25.10.2019 byl u Okresního soudu v Rakovníku, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, podán exekuční návrh oprávněné proti povinnému k vymožení povinnosti uložené platebním rozkazem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 30.8.2019, č.j. 5 C 168/2019-28, zaplatit 32.203,02 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 13.11.2019, č.j. 28 EXE 1693/2019-23, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Vycházel ze závěru, že za situace, kdy zjistil, že povinný neprochází Centrální evidencí obyvatel, nenachází se ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence, je státním občanem Slovenské republiky, byl registrován jako občan EU na území ČR od 12.4.2019 do 14.4.2019 a v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu, nelze určit místní příslušnost exekučního soudu podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V dané věci vychází Nejvyšší soud České republiky z toho, že věc patří do pravomoci českých soudů a že chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu (když předpokládá, že se těmito otázkami dostatečně zabýval předkládající soud - srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015). Skutečnost, zda má povinný majetek, který by mohl být exekučně postižen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že ve věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Rakovníku rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byl exekuční návrh podán, který prováděl šetření ke zjištění místní příslušnosti soudu a vydal také označený exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru