Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 523/2019Usnesení NS ze dne 12.02.2020

HeslaPříslušnost soudu věcná
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.ND.523.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 523/2019-316

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci žalobkyně Schachermayer, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Mezi vodami č. 1935/7, IČO 16188977, zastoupené JUDr. Iljou Lamprechtem, advokátem se sídlem v Praze, Holečkova č. 103/31, proti žalovaným 1) S. L., narozenému dne XY, bytem v XY, a 2) Z. V., narozenému dne XY, bytem v XY, zastoupenému Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Olomouci, Na střelnici č. 1212/39, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 336/2018, o návrhu na určení věcné příslušnosti, takto:

Neurčuje se, který soud je věcně příslušný k projednání a rozhodnutí věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 336/2018.

Odůvodnění:

Žalobkyní byl uplatněn nárok na náhradu újmy, kterou měli žalovaní způsobit tím, že jako bývalí statutární zástupci společnosti KUCHYNĚ A INTERIÉRY VRTEK Int., s.r.o., nepodali na tuto společnost insolvenční návrh, čímž žalobkyni způsobili újmu v podobě nulového uspokojení v ukončeném insolvenční řízení vedeném u Městského soudu v Praze proti uvedené společnosti.

Okresní soud v Olomouci předložil věc Nejvyššímu soudu, neboť považoval za věcně příslušné k projednání dané věci v prvním stupni řízení krajské soudy.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 104a odst. 2 o. s. ř, má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Z výše uvedeného vyplývá, že okresní či krajský soud není oprávněn otázku věcné příslušnosti vyřešit sám a má předložit věc po vyjádření účastníků a s uvedením svého názoru včetně odůvodnění svému nadřízenému vrchnímu soudu anebo Nejvyššímu soudu, pokud by věc měla náležet do působnosti Nejvyššího soudu.

Okresní soud v Olomouci nepředložil věc k rozhodnutí o věcné příslušnosti svému nadřízenému vrchnímu soudu (tj. Vrchnímu soudu v Olomouci), nýbrž Nejvyššímu soudu, přičemž je zřejmé, že věc nepatří do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Jelikož nejsou v daném případě splněny předpoklady k tomu, aby Nejvyšší soud rozhodoval o určení věcné příslušnosti soudu podle ustanovení § 104a o. s. ř., tak Nejvyšší soud rozhodl, že se neurčuje, který soud je věcně příslušný k projednání a rozhodnutí této věci.

Předpoklady pro rozhodnutí Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti nejsou naplněny ani přesto, že podle ustanovení § 7a odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat insolvenční návrh, a podle ustanovení § 7b insolvenčního zákona je ve věcech uvedených v § 7a písm. b) až e) místně příslušný insolvenční soud, kdy insolvenčním soudem je v projednávané věci Městský soud v Praze, který se nachází mimo obvod Vrchního soudu v Olomouci, který je nadřízeným Vrchním soudem Okresního soudu v Olomouci. Ani tato skutečnost nenaplňuje předpoklady, za kterých by o věcné příslušnosti měl rozhodovat Nejvyšší soud, neboť ustanovení § 104a odst. 2 o. s. ř. neobsahuje požadavek, aby o určení věcné příslušnosti rozhodl nejblíže společně nadřízený soud (srov. § 12 odst. 3 o. s. ř.). Bude-li o věcné příslušnosti rozhodnuto Vrchním soudem v Olomouci (zda jsou ve věci v prvním stupni příslušné okresní, nebo krajské soudy) a věc bude dalším výrokem postoupena konkrétnímu věcně příslušnému soudu, bude tím závazně vyřešena pouze otázka věcné příslušnosti, otázka místní příslušnosti tím závazně řešena nebude, a pokud nebude soud, jemuž bude věc postoupena, se svojí místní příslušností souhlasit, teprve poté by byla k tomu stanoveným postupem řešena samotná otázka místní příslušnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 2. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru