Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 462/2020Usnesení NS ze dne 12.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.ND.462.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 462/2020-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 257 88 001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému P. D., narozenému dne XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1961/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1961/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Oprávněná podala prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla u Obvodního soudu pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) dne 15. srpna 2020 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení své pohledávky ve výši 513,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 17. března 2014, č. j. ČTÚ-87 926/2011-635/VI. vyř.-LaE.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. srpna 2020, č. j. 14 EXE 1961/2020-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že v exekučním titulu, jakož i v žádosti o pověření a nařízení exekuce byla uvedena adresa povinného XY. Lustrací v centrální evidenci obyvatel a dalších registrech, však nebylo zjištěno, že by povinný měl na území České republiky bydliště. S ohledem na uvedené proto soud prvního stupně dospěl k závěru, že současné místo pobytu povinného není známé.

Podle § 11 odst. 1 věty první a druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Patří-li věc do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá známé místo pobytu na území České republiky, pak, jak již uvedl Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013, exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Jelikož jsou tak splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známou adresu bydliště v České republice a u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, ze dne 25. ledna 2017, sp. zn. 22 Nd 453/2016, či ze dne 13. prosince 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 11. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru