Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 414/2018Usnesení NS ze dne 16.01.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.ND.414.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 414/2018-29

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy v exekuční věci oprávněné I-Xon a.s., se sídlem v Praze 3, Husitská č. 344/63, IČ 28218761, zastoupené JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792, proti povinnému M. M., narozenému dne XY, bytem v Chorvatské republice, XY, v České republice naposledy bytem v XY, pro 53.654,25 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2258/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 2258/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudním exekutorem JUDr. Evou Koutníkovou, se sídlem exekutorského úřadu

ve Znojmě, Jezuitské náměstí č. 156/2, byla dne 4.9.2018 podána Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné I-Xon a.s. proti povinnému M. M. ve výši 53.654,25 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 20.6.2018, č.j. 17 C 152/2016-124.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9.10.2018, č.j. 53 EXE 2258/2018-24, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky. Vycházel ze zjištění, že povinný není občanem České republiky, je chorvatským státním občanem, do roku 2016 pracoval v okrese XY u společnosti Heat Transfer Systems s.r.o., která má sídlo na adrese Novosedly č. 238, rozsudek, jehož výkonu se oprávněná domáhá, byl povinnému doručen prostřednictvím opatrovnice ustanovené mu z důvodu jeho neznámého pobytu a nepodařilo se doručení do ciziny.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně

a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech

a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě vychází Nejvyšší soud České republiky z toho, že věc patří

do pravomoci českých soudů a že chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu (když předpokládá, že se těmito otázkami dostatečně zabýval předkládající soud - srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015). Skutečnost, zda má povinný majetek, který by mohl být exekučně postižen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že ve věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi rozhodl, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, který vydal exekuční titul a byla u něj také podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 1. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru