Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 383/2019Usnesení NS ze dne 01.10.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Přikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.ND.383.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 383/2019-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových č. 2808/2, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci č. 2116/15, proti povinnému M: H., narozenému XY, bytem XY, pro 3.052,75 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2192/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2192/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad v Zábřehu, podal dne 19.7.2019 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3.052,75 Kč podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu – odboru pro východočeskou oblast ze dne 21.5.2019, č. j. ČTÚ-3379/2019-636/IX. vyř. - MoŠ.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 30.7.2019, č. j. 14 EXE 2192/2019-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že po uplynutí odvolací lhůty bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). Vycházel ze závěru, že „povinný neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců, ani registrem osob podnikajících dle živnostenského zákona“, a že soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný,

je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

V daném případě vychází Nejvyšší soud České republiky z toho, že věc patří do pravomoci českých soudů a že chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu (když předpokládá, že se těmito otázkami dostatečně zabýval předkládající soud - srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015). Skutečnost, zda má povinný majetek, který by mohl být exekučně postižen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora, neboť před nařízením exekuce soud existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že ve věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5, vycházeje ze zásady rychlosti hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byla podána žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce a který prováděl šetření ke zjištění místní příslušnosti soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 10. 2019

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru