Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 205/2020Usnesení NS ze dne 23.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.ND.205.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 205/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, MBA, ve věci oprávněného V. Š., narozeného dne XY, bytem XY, proti povinné J. W., narozené dne XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 332/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 332/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, se sídlem exekutorského úřadu v Praze 3, Vinohradská 174, podala dne 15. ledna 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření soudního exekutora vedením exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného a) ve výši 11 458 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 4. prosince 2014, č. j. 5 C 18/2014-223, b) nákladů předcházejícího řízení ve výši 4 550 Kč podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 30 Co 179/2015-245.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 21. ledna 2020, č. j. 65 EXE 332/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti (výrok II.), neboť povinná „nemá v České republice trvalý pobyt (…) a v současné době se zdržuje ve Švédsku. Soudu není znám ani žádný majetek povinné umístěný v obvodu zdejšího soudu.“

K odvolání oprávněného Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. února 2020, č. j. 12 Co 61/2020-13, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V případě prvního z předpokladů, které musí být splněny, aby Nejvyšší soud určil místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), a sice že jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, vychází Nejvyšší soud ze své ustálené rozhodovací praxe, podle které při určení místně příslušného soudu nezkoumá (není oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci s tím, že tuto otázku náležitě zkoumal soud, u kterého byl podán návrh na pověření exekutora k provedení exekuce, který tak učinil s kladným výsledkem; tedy, že je v posuzované věci dána, neboť dospěl k závěru, že je namístě postupovat podle ustanovení § 11 odst. 3 a § 105 o. s. ř. (usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015).

Povinná nemá v současné době povolen žádný druh pobytu na území České republiky, proto nelze určit soud povinné ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 věty první exekučního řádu. Jelikož ze spisu nevyplývá, že by měla povinná na území České republiky majetek, a případnou existenci exekučně postižitelného majetku povinné na území České republiky soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013), není dána místní příslušnost soudu ani podle ustanovení § 45 odst. 2 věty in fine exekučního řádu.

Z uvedeného vyplývá, že také druhý z předpokladů – absence skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti soudu – vyplývajících z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., je splněn.

Nejvyšší soud v těchto situacích vychází při určení místní příslušnosti exekučního soudu ze zásady hospodárnosti řízení zakotvené v ustanovení § 6 o. s. ř., která nachází naplnění (mimo jiné) aplikací pravidla, že místně příslušným je ten soud, u něhož byla podána žádost o pověření soudního exekutora vedením exekuce podle ustanovení § 43a exekučního řádu (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. 32 Nd 80/2012, nebo již zmiňované usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Vzhledem k výše uvedeným závěrům Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož byla podána žádost o pověření soudního exekutora vedením exekuce podle ustanovení § 43a exekučního řádu, tj. Obvodní soud pro Prahu 5.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru