Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 204/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.ND.204.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 204/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci oprávněné SVEA Ekonomi Cyprus Ltd., se sídlem v Limassolu, 195 Arch. Makarios III Avenue 3030, Kyperská republika, registrační číslo HE272182, zastoupené JUDr. Klárou Kořínkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, proti povinnému Š. D., narozenému dne XY, bytem XY, o nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 663/2020, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 663/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, se sídlem exekutorského úřadu v Praze 3, Vinohradská 1597/174, podala dne 20. února 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. ve výši 4.000,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku soudu prvního stupně ze dne 21. srpna 2018, č. j. 4 C 179/2018-22.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. března 2020, č. j. 65 EXE 663/2020-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že v žádosti o pověření a nařízení exekuce byla uvedena adresa povinného XY. Lustrací v centrální evidenci obyvatel, jakož i dalších registrech, však nebylo zjištěno, že by povinný měl na území České republiky bydliště. Na dotaz soudu prvního stupně sdělilo Ředitelství služby cizinecké policie, že povinný neměl nikdy na území České republiky povolen žádný druh pobytu ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. S ohledem na uvedené proto soud prvního stupně dospěl k závěru, že současné místo pobytu povinného není známé.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které jsou tu v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě nebylo zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Vzhledem k tomu, že v současné době nemá povinný povolen žádný druh pobytu na území České republiky, nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 věty první exekučního řádu. Protože ze spisu nevyplývá, že by měl povinný na území České republiky majetek, a případnou existenci exekučně postižitelného majetku povinného na území České republiky soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013), není dána místní příslušnost soudu ani podle ustanovení § 45 odst. 2 věty poslední exekučního řádu.

Vzhledem k tomu, že v dané věci chybí skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti soudu, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci soudem prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná soud prvního stupně, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru