Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Nd 195/2019Usnesení NS ze dne 18.06.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.ND.195.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

24 Nd 195/2019-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Vítězslavy Pekárkové, v exekuční věci oprávněné Pražská energetika, a.s., se sídlem v Praze 10, Na hroudě č. 1492/4, IČO: 60193913, proti povinné ATG - Automat Getriebe Service, s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Karpatské námestie 10A, Slovensko, zahraniční osoba registrovaná pod č. 43927548, pro 13 402 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 463/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 EXE 463/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal se sídlem exekutorského úřadu v Praze 4, Michelská č. 1326/62, podal dne 5. 3. 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 3 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněné Pražská energetika, a.s., ve výši 13 402 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 17. 12. 2018 č. j. 8 C 132/2018-42.

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 20. 3. 2019 č. j. 35 EXE 463/2019-9 vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. Vycházel ze závěru, že sídlo povinné se nenachází na území České republiky, a z dosavadního obsahu spisu ani nevyplývá, že by povinná měla majetek v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3, a proto nelze určit místní příslušnost exekučního soudu podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vychází najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinná, která nemá sídlo na území České republiky, zde má majetek, jenž by podléhal exekuci. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3, u něhož bylo řízení zahájeno, a který také vydal exekuční titul.

není přípustný opravný prostředek.Poučení: Proti tomuto usnesení

V Brně dne 18. 6. 2019

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru